Співробітники кафедри ведуть наукові дослідження в області прагмалінгвістики, функціональної та когнітивної лінгвістики, теорії дискурсу.  Результати досліджень публікуються у відкритій пресі, доповідаються на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

 Проф.  Т. М. Тимошенкова очолює наукову школу «Лінгвістичні дослідження як теоретичний фундамент підготовки фахівця, що відповідає сучасним світовим вимогам і стандартам».  Реєстраційний номер: ГР №0117U001473.

 В рамках наукової школи захищено 6 кандидатських дисертацій.

 Кафедра германської та романської філології активно співпрацює з вищими навчальними закладами Харкова та України: Харківським педагогічним університетом ім.  Г. С. Сковороди, Київським національним університетом ім.  Т. Г. Шевченка, Київським лінгвістичним університетом, Інститутом Сервантеса (представництво в Київському лінгвістичному університеті), Будинком Нюрнберга, Німецьким залом Інституту ім.  Гете і організацією «Deutsches Zentrum».

 Кафедра підтримує контакти з Міжнародною школою французької мови «Азюрлінгва» (м Ніцца, Франція), з лілльських католицьким університетом, в червні 2013 року розпочато новий проект «Нормандія», присвячений 70-річчю Великої Перемоги і відкриття другого фронту.

 Під керівництвом доцента Ануфрієва І. Л. працює лингвострановедческий гурток «Франція ... з глибини століть».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 2018 рік ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ германських і романських ФІЛОЛОГІЇ

Розділи в монографіях

 1. Михайлова Л. В. О прекрасном педагоге / Л. В. Михайлова // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 137–142.
 2. Ануфриева И. Л. Макарова Тамара Терентьевна / И. Л. Ануфриева // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 11–17.
 3. Оржицкий І. О. Фріда Йосипівна Луцька-Литвак (1921–2011), кандидат філологічних наук, еллініст, латиніст. / І. О. Оржицкий // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 158–162.
 4. Потапова Ж. Е. Мои наставники / Ж. Е. Потапова // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 181–191.
 5. Тимошенкова Т. М. Мои незабываемые учителя / Т. М. Тимошенкова // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 233–239.
 6. Astakhova V.I., Tymoshenkova T.M. (2018) Higher Education Institutions Research Schools as Channels of Developing Student Creative Activities. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 211–230.
 7. Podolskaya Ye.A., Tymoshenkova T.M. (2018) Problems of multisubjectness and interactivity in developing student creative potential. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 247–262.
 8. Chibisova N.G., Karpenko O.V. (2018) The role of the cultural and educational environment in the formation and development of the students’ creative activity. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 149–168
 9. Шевченко И. С. Концепт «свобода» в образовательном и научном дискурсе / И. С. Шевченко // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 262–272.
 10. Шестакова Е.Н. Работа Совета музея истории ХГУ «НУА» / Е. Н. Шестакова, Н. Лебедин, Н. И. Литвин, И. И. Хвалюк // Общественные организации в учебном заведении: структура, функции, принципы деятельности : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 143–
 11. Смолянкина С. В. Художественный совет учебного заведения как неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса / С. В. Смолянкина // Общественные организации в учебном заведении: структура, функции, принципы деятельности : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 126–134.
 12. Hoha N.P., Panenko I.O. (2018) Students Creative Activity Motivation. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 263–280.
 13. Hoha N.P., Panenko I.O. (2018) Psychological Aspects of Students Creative Activity Activation Under Modern Conditions. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 299–320.

 

 Статті у виданнях ХГУ «НУА»

 1. Михайлова Л. В. Прагмасемантические аспекты промисива в англоязычном дискурсе XVI–XX вв. / Л. В. Михайлова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 341–353.
 2. Потапова Ж. Е. "Немецкая школа конца ХІХ - начала ХХ столетий в воспоминаниях Ганса Фаллады "Damals bei uns daheim" / Потапова Ж. Е. // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту "Нар. укр. акад.". - Харків, 2018. - Т. 24. - С. 366-371.
 3. Яриз Е.М. Формирование запаса языковой и культуроведческой информации на занятиях по лингвострановедению / Е.М.Яриз // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.».  – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 325–332.
 4.  Закриничная Н. И. Формирование и повышение социокультурной компетенции переводчика в контексте непрерывного образования / Н. И. Закриничная // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 318–324.
 5. Шмакова Л. Н. Опыт кафедры по усовершенствованию преподавания немецкого языка как второго иностранного на заочном отделении / Л.Н.Шмакова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 333–340.
 6. Шестакова Е.Н. Операционные модусы концепта PERSONAL NAME / Е.Н. Шестакова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 354–365.
 7. Anufriieva I. Special features of the affective methods of foreign language teaching by / P.  Basse, I. Anufriieva // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 192–198.

 

Матеріали конференцій і форумів

 Матеріали конференцій НУА

 1.  Михайлова Л. В. Размывание учебной мотивации студентов как главный риск образовательной практики / Л. В. Михайлова // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 15 февр. 2018 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков, 2018. – С. 186–189.
 2. Тимошенкова Т. М. Образовательные риски высшей школы Украины. / Т.М. Тимошенкова // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 15 февр. 2018 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков, 2018. – С. 276–278.
 3. Ануфриева И. Л. Риски в изучении иностранного языка в Украине / И. Л. Ануфриева, П. Бассэ // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф.,[Харьков], 15 февр. 2018 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр.акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков, 2018. – 33–35.
 4. Яриз Е. М. Роль контроля знаний и умений в решении задачи повышения качества и эффективности учебного процесса / Е. М. Яриз // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XIX межвуз. науч.-практ. конф., 24 нояб. 2018 г. / Нар. укр. акад., каф. информ. технологий и математики. – Харьков, 2018. с С. 101–104.
 5. Харченко А. С. Карьерные риски переводчика / А. С. Харченко // Риски карьерно-профессионального старта в высококонфликтной среде: общее и особенное : программа и материалы XXV науч.-теорет. конф. молодых ученых, [Харьков] 14 апр. 2018 г. / М-во образования и науки Украины, Департамент науки и образования Харьковской обл. гос. админ., Совет ректоров Харьк. вузов. центра, Харьк. универс. консорциум, Ин-т высш. образования НАПН Украины, Харьк. акад. непрерыв. образования, Нар. укр. акад. ; [редкол.: Е. В. Астахова и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С.139–140.

 

Матеріали і тези в інших виданнях

 1.  ТимошенковаТМ. Зоонимы как средство прямой и косвенной номинации / Т.М. Тимошенкова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали VI міжна. наук. конф., 19 берез. 2018 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ф-т інозем. мов, каф. ділової інозем. мови та пер. – Харків, 2018. – С. 95–97.
 2. Яриз Е. М. Организация дистанционного обучения иностранному языку в харьковском гуманитарном университете ХГУ «НУА» / Е. М. Яриз // Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харьков, 7–8 июня 2018 р. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина – Харків, 2018. – С. 129–131.
 3. Смолянкина С. В. Влияние интернет коммуникации молодежи на изучение французского языка / С. В. Смолянкина // Перспективні напрямки наукової думки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 квітня 2018 року у м. Тернопіль : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М. А. ; ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів : Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т. 6. – С.73–74.
 4. Закриничная Н. И. Особенности перевода современных фразеологизмов немецкого языка с историческим происхождением на материале сайта Deutsche Welle / Н. И. Закриничная // Перспективні напрямки наукової думки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 квітня 2018 року у м. Тернопіль : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. ; ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів : Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т. 6. – С. 77–79.
 5. Tkachenko O. Sprechakte mit der komischen Schattierung / O. Tkachenko // Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня 2018 р.) [Електронне видання]. – Хмельницький : ХГПА, 2018. – С. 179–182.

 

Науково-методичні публікації

 1.  Толковый словарь по дисциплине «Иностранный язык» (французский, испанский, немецкий) : для студентов 1-2 курса, обучающихся по направлению подгот. 035 - Филология / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Т. Ф. Бочарниковой. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 103 с.

 

Підручники та навчальні посібники

 1.  Дійсний спосіб : навч. посіб. з граматики ісп. мови для студентів 1 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 035 Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 63 с.

 

Навчально-методичні видання

 1.  Сборник упражнений по грамматике английского языка. Для студентов 1 курса факультета «Последипломного образования» / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филологии ; авт.-сост. Л. В. Михайлова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. –  108 с. 
 2. Вживання прийменників та керування дієслів : практикум з граматики нім. мови для студентів 1–2 курсів, які навчаються за спец. 035 Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. О. В. Ткаченко]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 20с.  
 3. Карпенко О. В. Comparative Lexicology of the Ukrainian and English Languages : навч. посіб. із порівняльної лексикології англ. та укр. мов для студентів 3курсу ф-ту «Референт-перекладач» / О. В. Карпенко ; Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 104 с.
 4. Практикум по английской грамматике : глагол : для студентов 1 курса ф-та «Референт-переводчик» / Е. В. Карпенко ; Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 2-е изд. – 152 с.
 5. Практикум по английской грамматике : прилагательное : учеб. пособие для студентов 1 курса ф-та «Референт-переводчик» / Е. В. Карпенко, В. А. Кашкарев / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол. ; сост. : Е. В. Карпенко, В. А. Кашкарев]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 2-е изд. – 84 с.
 6. Практикум по английской грамматике : существительное : учеб. пособие для студентов 1 курса ф-та «Референт-переводчик» / Е. В. Карпенко / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 2-е изд. – 64 с.
 7. Практикум по подготовке к внешнему независимому оцениванию по английскому языку. Aудирование : для слушателей ф-та довузовской подготовки / В. В. Ильченко, Е. В. Карпенко / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол. ; сост. : В. В. Ильченко, Е. В. Карпенко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 100 с.
 8. Практикум по подготовке к внешнему независимому оцениванию по английскому языку : для слушателей ф-та довузовской подготовки / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.; сост. Е. В. Карпенко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 172 с.
 9. Практикум по английской грамматике : для слушателей ф-та довузовской подготовки / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол. ; сост. Е. В. Карпенко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 104 с.