Загальна інформація

В 1980 році закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету ім.. О.М. Горького.

Майже чотири роки працювала керівником відділу перекладачів на будівництвоі газопроводу в Іраку. Після відрядження два роки пропрацювала перекладачем. У 1991 році почала викладацьку і наукову діяльність.

Змійова І.В. працює в руслі Харківської наукової школи когнітивної лінгвістики. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвокогнітивні характеристики засобів вербалізації концепту ДОБРО в англійській мові», виконану під керівництвом доктора філологічних наук, професора Шевченко І.С. У рамках наукового напряму «Лінгвокультурні концепти і лінгвокультурні типажі в англійській мові картині світу» активно друкується у вітчизняних і зарубіжних наукових журналах і видає монографії.

Під керівництвом Змійової І.В. виконуються наукові дослідження студентів та аспірантів, в 2016 і 2017 роках під її керівництвом було захищено дві кандидатські дисертації.

Викладання

Читає дисципліни «Актуальні проблеми наукових досліджень», «Практика перекладу з англійської мови» (аспект «Економічний переклад»), а також є керівником перекладацької практики студентів IV і VI курсів та науково-педагогічної практики магістрів факультету «Референт-перекладач».

Публікації

  1. Змиёва И. В. Средства номинации концепта РЫЦАРЬ в английской языковой картине мира / И. В. Змиёва // Проблемы лингвистики и лингводидактики: международный сб. науч. Ст. Вып. II / под ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой. – Белгород, 2014. – С. 70–75. 
  2. Змиева И. В. Структура концептосферы этики / И. В. Змиева // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доп. XIV наук. конф. з міжнар. участю, 27 берез. 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ф-т інозем. мов. – Харків, 2015. – С. 69–70. 
  3. Змиева И. В. Политические системы Великобритании и Соединенных Штатов Америки [Текст] : учеб. пособие для студентов IV–V курсов фак. «Референт-переводчик» / И. В. Змиева, И. А. Паненко ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 51 с. 
  4. Змиева И. В. Переводческая практика для студентов IV–VI курсов ф-та «РП» : Методические рекомендации / И. В. Змиева; Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во ХГУ «НУА», 2016. – 26 с. 
  5. Змиева И. В. Практикум по переводу с английского языка «Экономический перевод» [Текст]: учеб. изд. для слушателей фак. последиплом. образования / Нар. укр. акад. ; [каф. теории и практики пер. ; сост. И. В. Змиева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 27 с. 
  6. Змиёва И. В. Мой учитель / И. В. Змиёва // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст: монография / Нар. укр. акад., [под. общ. ред. Е. В. Астаховой]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 84–95. 
  7. Виконання, оформлення та захист дипломних робіт: методичні рекомендації : метод. рек. для студентів-магістрів ф-ту «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики пер.; упоряд. І. В. Змійова]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 32 с. 

Регистрация в наукометрических базах данных

Google Academy:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=SnWdLZ8AAAAJ