Загальна інформація
Народилася 29 квітня 1955 р. в м. Харків.
У 1977 р. закінчила історичний факультет Харківського державного університету, в 1986 р. – аспірантуру ХДУ.
У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Творча активність як критерій всебічного розвитку особистості».
Нагороди: «Відмінник освіти України», почесні знаки: «За розбудову освіти» (Асоціація приватної освіти України), «Петро Могила» (МОНУ). Грамота Департаменту освіти Харківської міської ради (2011); Почесна грамота Виконкому Харківської міської ради за багаторічну добросовісну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону (2015); 3 грамоти за участь в роботі з іноземними студентами, Грамота на конкурсі «Студентська весна-2017» (2017).
Брала участь у ряді дослідницьких програм і грантових проектів, зокрема, грантовій програмі, присвяченій творчості К. Чуковського і Г. Успенського (2017 р.).

Викладання
Викладає дисципліни «Історія української культури», «Риторика» на всіх факультетах ХГУ «НУА».

Публікації
Має більше 250 наукових публікацій, серед яких:
1. Чибисова Н. Г. Воспитательная работа: возможности и пути реализации на уровне кафедры / Чибисова Н. Г. // Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : монография / Нар. укр. акад. – Харьков, 2015. – Разд. 1.5. – С. 72–84.
2. Чибисова Н. Г. Культурно-образовательная среда как главный фактор воспитания / Чибисова Н. Г. // Дорогу осилит идущий... : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2015. – Разд. 1.6. – С. 159–185.
3. Чибісова Н. Г. Студентське самоврядування: спосіб модернізації сучасного ВНЗ / Н. Г. Чибісова // Освіта. – 2016. – 10 серп. (№ 33, спецвип.). – С. 3.
4. Чибисова Н. Г. Воспитательная работа – важнейшее направление деятельности Народной украинской академии / Н. Г. Чибисова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 84–93.
5. Чибисова Н. Г. Развитие непрерывного образования как условие повышения конкурентоспособности личности [Электронный ресурс] / Н. Г. Чибисова // Образование в условиях глобальных социальных изменений : [монография] / Елизавета Подольская, Ирина Нечитайло ; под общ. ред. Е. А. Подольской. – [Saarbrucken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – С. 129–142. – Электрон. версия печат. публ. : http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1291.
6. Чибисова Н. Г. Взаимодействие семьи и школы в процессе нравственного становления личности / Н. Г. Чибисова // Партнёрство ради будущего : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2016. – С. 44–58.
7. Чибисова Н. О новых формах адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе / Наталья Чибисова // Новий Колегіум. – 2016. – № 3. – С. 28–32.
8. Чибисова Н. Г. Традиции в инновационном образовательном поле / Н. Г. Чибисова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 309–317.
9. Chibisova N. G. The role of the cultural and educational environment in the formation and development of the students’ creative activity / Chibisova N. G., Karpenko O. V. // To be creative and active: how modern universities develop students. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – Р. 149–168.
10. Чибисова Н. Г. Философские подходы к изучению творчества / Н. Г. Чибисова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 105–111.
11. Чибисова Н. Г. Как и благодаря кому я стала преподавателем / Чибисова Наталья Григорьевна // Академическая среда второй половины ХХ века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 256–261.
12. Чибисова Н. Г. Пути формирования творческой активности в учебном заведении / [Н. Г. Чибисова] // Смысложизненные ориентиры образования: на стыке философского и социологического анализа : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. А. Подольской. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 214–222.
13. Чибисова Н. Г. Роль культурно-образовательной среды в формировании и развитии творческой активности студентов / Н. Г. Чибисова // Современные технологии развития творческой активности студентов : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. Г. Михайлевой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 133–145.
14. Чибисова Н. Г. Особенности студенческого и ученического самоуправления в НУА / Е. В. Белоусова, А. О. Кочерова, В. М. Одарюк, Н. Г. Чибисова // Общественные организации в учебном заведении нового типа : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 46–56.
15. Чибисова Н. Г. Философские подходы к изучению творчества / Н. Г. Чибисова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 105–111.
16. Чибисова Н. Г. Гуманитарные науки в современном вузе: проблемы и риски / Н. Г. Чибисова // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы XVІ междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 15 февр. 2018 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2018. – С. 293–296.
17. Чибісова Н. Г. Роль родини в моральному становленні особистості / Чибісова Наталія Григорівна // Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, 4 квіт. 2018 р.) / НАПН України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.]. – [Київ], 2018. – С. 176–180.
18. Чибисова Н. Г. Традиции в современном инновационном университете / Н. Г. Чибисова // Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конфер. «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред. кол. : М. В. Поляков (голова) та ін. – Дніпро : ДНУ, 2018. – С. 519–521.

Реєстрація в наукометричних базах даних
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=r06MSasAAAAJ&hl=ru&oi=sra
elibrary.ru: 3987-2461
ORCID ID 0000-0001-7596-8938
(https://orcid.org/0000-0001-7596-8938)
ResearcherID: C-2804-2016
(https://publons.com/researcher/2306245/natalya-g-chtbisova/)