Загальна інформація
1985 р.н.
2007 р. закінчила український мовно-літературний факультет Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)).
2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди захистила кандидатську дисертацію на тему «Вербалізація природних стихій в українській поезії 80-х–90-х років ХХ століття».
Є екзаменатором з перевірки відкритої частини тестів ЗНО з укр. мови ХРУОЯО. Входить до складу медкомісії Всеукраїнської гри «Соняшник»

Викладання
Викладає курси «Сучасна українська література», «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Академічне письмо», «Історія зарубіжної літератури»
Дистанційні курси: https://www.nua.kharkov.ua/do/course/view.php?id=168

Публікації

 1. Слюніна О. В. Конфлікт людини й оточення: еволюція героя у творах Германа Гессе (на матеріалі творів «Степовий вовк», «Гра в бісер» та «Сіддхартха») / О. В. Слюніна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2018. – № 2(69), 162-164.
 2. Слюніна О. В. Штрихи до індивідуального стилю І. В. Жиленко / О. В. Слюніна // Мова і культура: щоріч. наук. ж-л. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго. 2014.  Вип. 17 (171), Т. 3. С. 75–81.
 3. Слюнина Е. В. Информационно-коммуникационные средства обучения как неотъемлемая составляющая личностно-ориентированного подхода / Е. В. Слюнина // Мова і культура: щоріч. наук. ж-л. К., 2014. Вип. 16, Т. V (167). С. 434–441.
 4. Слюніна О. В. Лінгвофілософське осмислення архетипної семантики концепту ЧАС / О. В. Слюніна // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2014. – Т. 20. – С. 441–452.
 5. Архетипний концепт СОНЦЕ: лінгвокультурний аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — 2014. — № 10, Т. 1. — С. 77–80.
 6. Слюніна О. В. Особливості мовного вираження першостихій землі та води у творчості І. В. Жиленко / О. В. Слюніна // Мова і культура: щоріч. наук. ж-л. К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго. 2015.  Вип. 18 (176), Т. 1. С. 87–94.
 7. Слюніна О. В. Концептуальність стихії ПОВІТРЯ/ВІТЕР у пізнавально-інтерпретативних системах / О. В. Слюніна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. — № 19, Т. 2. С. 54–57.
 8. Слюніна О. В. Особливості вираження колективного свідомого в біблійних текстах / О. В. Слюніна // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – № 4. – С. 98– 101.
 9. Слюніна О. В. Концепт ВОГОНЬ у творчості І. В. Жиленко / О. В. Слюніна // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». – 2018. – № 3. – С. 239– 243.
 10. Слюніна О. В. Два світоглядні модуси: романтичний та постмодерністський / О. В. Слюніна // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : – Гродно : ГрГУ, 2018. – С. 273-275.
 11. Слюніна О. В. Українська химерна проза: необарокові тенденції у творчості В. О. Шевчука / О. В. Слюніна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Таврійські філологічні наукові читання», 26-27 січня 2018 р. – К., 2018. – С. 48– 52.
 12. Слюніна О. В. Особливості перекладу ІТ-термінів / О. В. Слюніна// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві», 24 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 90– 92.
 13. Слюнина Е. В. Особенности компьютерной терминологии / Е. В. Слюнина // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф, 10-11 березня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 151–155.
 14. Слюніна О. В. Українська химерна проза: необарокові тенденції у творчості В. О. Шевчука / О. В. Слюніна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Таврійські філологічні наукові читання», 26– 27 січня 2018 р. – К., 2018. – С. 48– 52.
 15. Слюнина Е. В. К вопросу об индивидуальном стиле А. Ф. Писемского / Е. В. Слюнина // Мова та література у полікультурному просторі : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 14– 15 жовтня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 93– 97.
 16. Слюніна О. В. Проблематика та особливості постановки п’єси М. Г. Куліша «Маклена Граса» / О. В. Слюніна // Мова та література у полікультурному просторі : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф, 12–13 лютого 2016 р. Львів, 2016. С. 101–104.
 17. Слюніна О. В. Екзистенційна проблема самотності головного героя в романі В. Г. Дрозда «Самотній вовк» / О. В. Слюніна // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф, 10–11 жовтн. 2014 р. Одеса, 2014. С. 35–38.

Зареєстрована в наукометричних базах даних:
Google Академія
Elibrary.ru (РИНЦ)
ORCID
Researter