Общая информация
Родилась 27 июня 1958 года.
В 1977 г. окончила химический факультет Харьковского государственного университета им. М. Горького (в настоящее время Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина). В 1992 г. защитила диссертацию в Харьковском государственном университете им. М. Горького. Работает в Харьковском национальном аграрном университете им. В.В. Докучаева доцентом на кафедре общей химии.

Преподавание
Преподает курс «Химия» в Специализированной экономико-правовой школе ХГУ «НУА».

Публикации

  1. Даценко В. В. Проблеми розвитку методології та організації дисципліни «Хімія» у технічному вузі / В. В. Даценко, Н. Л. Хименко // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі : матеріали Всеукр. наук.-методолог. конф., 10 листопада 2015 р., Харків. – Харків : ХНАДУ, 2015. – С. 255–258.
  2. Хименко Н. Л. Використання наочних методів навчання у вищій школі / Н. Л. Хименко, О. О. Шевцова // Історичні, мовні, методологічні тенденції розвитку сучасної освіти : зб. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 7–8 квітня 2016 р. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2016. – С. 72–73.
  3. Хименко Н. Л. Особливості загальноосвітніх проблем в Україні / Н. Л. Хименко, Л. Ф. Гребенюк // Історія освіти, науки і техніки : зб. ХІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 16 травня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 271–272.
  4. Хименко Н. Л. Наукова творчість як основа дослідницької діяльності студентів / Н. Л. Хименко, Л. Ф. Гребенюк // Проблеми інтеграції природничих, технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф., 25–26 квітня 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 256–259.
  5. Хименко Н. Л. Можливості навчальної та науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі / Н. Л. Хименко, В. В. Даценко // Проблеми інтеграції природничих, технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф., 25–26 квітня 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 297–299.
  6. Хименко Н. Л. Організація науково-дослідницької роботи студентівв вищій школі / Н. Л. Хименко, Л. Ф. Гребенюк // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІІ Всеукр. конф. молодих вчених та спеціалістів, 19 травня 2017 р. – Київ : ННСГБ НААН, 2017. – С. 211–216.
  7. Даценко В. В. Організація науково-дослідницької роботи студентів у ВНЗ / В. В. Даценко, Н. Л. Хименко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журнал. – Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2016. – Вип. 1–2 (46–47). – С. 45–49.
  8. Хименко Н. Л. Хімія з основами біогеохімії – основа вивчення екологічних проблем / Н. Л. Хименко // Сучасні аспекти забезпечення екологічної складової підготовки фахівців : зб. Всеукр. наук.-метод. конф., 23 жовтня 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 55–57.
  9. Хименко Н. Л. Риски экстерната и дистанционного образования / Н. Л. Хименко, Л. Ф. Гребенюк // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы XVІ Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 15 февр. 2018 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2018. – С. 286–289.