Кафедра є інтегрованою яка здійснює випуск бакалаврів й магістрів, що забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальністю 051 «Економіка».

Освітні програми кафедри орієнтовані на підготовку випускників, здатних здійснювати підприємницьку діяльність

Мета кафедри - створення теоретичного фундаменту і прикладних аспектів економічної діяльності. Завдання кафедри - формування професійних знань в економічній сфері і розвиток у студентів здібностей управління бізнесом; дослідження теоретичних і прикладних проблем функціонування економічних систем; правова підготовка майбутніх підприємців.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних і прикладних економічних і правових дисциплін на всіх рівнях і факультетах освітнього комплексу академії.

На кафедрі функціонує наукова школа «Інституційне забезпечення національної конкурентоспроможності в умовах відкритої економіки» (наук. керівник – д-р екон. наук, проф. Яременко О. Л.), (ГР № 0118 U000835).

Робота по школі ведеться в рамках науково-дослідної теми:

- «Інституційні умови відтворення інтелектуального капіталу в умовах трансформаційних процесів в економіці» (ГР №0118 U000835);

та науковим напрямам:

«Інституційні аспекти розвитку культурного капіталу суспільства» (ГР №0115U006729), (наук. керівник – канд. екон. наук, доц. Тимохова Г. Б.) ;

«Проблеми правового регулювання освітньої діяльності в Україні» (ГР № 0115U006730), (наук. керівник – канд. юрид. наук, проф.  Астахов В. В.).