Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті і передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються матеріали, які не публікувалися раніше та відповідають тематиці збірника.

Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами у відповідних галузях. Процедура рецензування у більшості випадків є анонімною для рецензента і для автора. У випадку негативної рецензії стаття може бути повернута автору на доопрацювання або відхилена.

Для статей, які подаються до редакції, недопустимо:

  • повторна публікація: подача статей у декілька журналів, що є порушенням умов публікації рукописів та суперечить  загальноприйнятій у світі видавничій етиці;
  • дублювання публікації (самоплагіат): подання до журналу і публікація подібних або ідентичних рукописів у різних журналах, подекуди різними мовами. Подання одного й того ж матеріалу у різні видання, у тому числі різними мовами вважається самоплагіатом;
  • плагіат - неправомірне використання чужих ідей і результатів досліджень без відповідного посилання на їх джерело, повне або часткове умисне присвоєння авторства на результати досліджень інших вчених;
  • фабрикація та фальсифікація даних. Фабрикація даних означає, що автор не проводив дослідження, а результати є вигаданими. Фальсифікація даних означає, що автор вносив деякі зміни у наведені дані.