Створена в 2019 році на базі кафедр соціології (заснована в 1993 році) і філософії та гуманітарних дисциплін (створена в 2008 р. на основі злиття кафедри історії України і кафедри філософії та природничих дисциплін).

Випускаюча кафедра за спеціальністю 054 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія управління» (галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки) за освітніми програмами:

бакалаврат – «Соціально-психологічний супровід управління персоналом»;

магістратура – «Управління соціальними комунікаціями».

Кафедра забезпечує:

викладання соціологічних, психологічних, а також соціогуманітарних дисциплін за освітніми програмами усіх спеціальностей університету;

підготовку аспірантів відповідно до нової освітньо-наукової програми і ліцензії на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 054 – Соціологія.

На кафедрі ведуть роботу наукові школи:

– по історії освіти «Історія розвитку освіти в Україні» (ГР № 0116U006528) під керівництвом доктора історичних наук, професора К. В. Астахової;

– по соціології освіти «Потенціал безперервної освіти в розвитку соціального партнерства» (ГР № 0117U005127) (створена проф. В. І. Астаховою) під керівництвом доктора соціологічних наук, професора К. Г. Михайльової. 

Функціонує лабораторія проблем вищої школи, що здійснює комплексну науково-дослідну роботу в сфері вивчення системи освіти з використанням сучасних соціально-психологічних методів аналізу.

Професорсько-викладацький склад кафедри є унікальним з’єднанням знань і досвіду: це – 9 кандидатів наук і 5 докторів наук, учених, які є керівниками наукових шкіл, авторами підручників і монографій, керівниками дослідницьких напрямів; викладачі-практики, які успішно реалізовують свій науковий і професійний потенціал; вчителі спеціалізованої економіко-правової школи, «гостьові професори», які забезпечують системне оновлення змісту і форм соціогуманітарної освіти на всіх освітніх ступенях.