Пріоритетними напрямками науково-дослідницької роботи є:
1) створення культурно-освітнього середовища, яке сприяє вдосконаленню діяльності НУА, зміцненню корпоративної культури й підвищенню її іміджу; забезпеченню особистісного розвиток усіх суб'єктів освітнього процесу в умовах безперервної освіти;
2) реалізація принципів смислової педагогіки,розвивальної освіти в межах діяльнісної парадигми в практиці роботи початкової школи;
3) аналіз і осмислення нових практик дитячого розвитку як основи для пошуку інноваційних підходів до навчання молодших школярів і механізмів забезпечення наступності на різних етапах навчання;
4) аналіз завдань, поставлених у концепції Нової української школи, і ресурсів кафедри початкової освіти для їхнього виконання;
5) вивчення й впровадження в практику роботи школи підходів STEM – STEAM – STREAM освіти.
Предметом наукового аналізу кафедри є:
- визначення й обґрунтування місця й ролі системи розвиваючого навчання (РН) Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова у створенні інноваційного середовища сучасної початкової школи; розробка проблем реалізації системи РН в рамках вимог і завдань, поставлених НУШ;
- аналіз специфіки сучасного дитинства, його історичної, соціокультурної й психологічної складових у контексті принципово важливих змін, які відбулися в людському співтоваристві в цілому й українському суспільстві зокрема;
- робота з вивчення основ і впровадження в практику школи підходів STEM – STREM – STREAM освіти, аналіз точок перетинання даного підходу із практикою розвиваючого навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова.
Комплексна тема науково-дослідної роботи кафедри «Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в початковій школі як основа створення інноваційного середовища».
Наукова тема 2019 року «Компетентнісний учитель – компетентнісний учень: формування ключовихкомпетенцій учнів у парадигмі розвитку професійної компетенції вчителя».
Наукова тема 2020 року «Сучасні освітні цінності й оновлення змісту початкової освіти».
Тема наукового напрямку кафедри «Культурно-освітнє середовище як система умов формування особистості учня й учителя в інноваційному навчальному закладі» (ГР № 0116U006527, керівник наукового напрямку – канд. пед. наук З. І. Шилкунова).
Індивідуальні теми вчителів кафедри:
Бикова Т. Г. «Інтеграція навчання як ефективний метод навчання молодших школярів».
Венгрин А. В. «Розвиток навчальної самостійності у молодших школярів».
Грецьких В. М. «Формування навчального співробітництва молодших школярів: від традицій розвивального навчання до завдань НУШ».
Даниленко І. А. «Здоровьє´збережувальні технології як фактор створення безпечного освітнього середовища для молодших школярів».
Кобзар О. Г. «Реалізація підходів Stem-освіти в роботі з молодшими школярами».
Кучерява О. А «Актуальні завдання організації передшкільного навчання в умовах трансформації дитинства».
ЛитовченкоА. В. «Розвиток критичного мислення молодших школярів за допомогою проблемних питань на уроках літературного читання».
НазаренкоА.А. «Впровадження кейс-технологій у практику початкової школи».
Хвалюк І. І. « Компетентнісно-орієнтовані завдання на уроках у початковій школі як засіб реалізації діяльнісного підходу».
ШилкуноваЗ. І. «STEM+РН: від точок перетинання до перспектив розвитку».
Мета науково-дослідницької роботи в рамках наукового напрямку по педагогіці полягає в переосмисленні шляхів розвитку й діяльності школи в контексті принципово важливих змін, які відбулися в людському співтоваристві в цілому й українському суспільстві зокрема.
Ключовим напрямком розвитку дошкільного щабля й початкової школи є відхід від трансляційної школи вбік діяльнісної.
Основою такого переходу є комбінація підходів системи РН (Д. Б. Ельконіна– В. В. Давидова, школи «Діалогу культур» (В. С. Библер, С. Ю. Курганов),педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, ідей імовірнісної освіти (О. М. Лобок) у рамках культурно-історичного підходу,який ґрунтується на теорії Л. С. Виготського й розглядається як цілісна культурно-антропологічна парадигма.