Загальна інформація
Народилася 21 листопада 1975 року в селищі Панютіно, Лозівського району, Харківської обл.
Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди в 1997 році, спеціальність «Біологія і психологія». У 2000 році закінчила аспірантуру при Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічні чинники розвитку моторної пам’яті у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» під керівництвом доктора психологічних наук, професора М. А. Кузнєцова.
У 2015 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присуджено наукову ступінь кандидата психологічних наук (доктора філософії).
Працює в академії з 2016 року.
Фахівець в галузі консультативної психології, розвитку психічних пізнавальних процесів особистості. На сьогодні займається вивченням психологічних особливостей розвитку пізнавальних процесів і сучасних підходів до психологічного консультування.
Член харківського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України» з 2009 р.
Практичний напрям діяльності пов’язаний з організацією і проведенням психологічних консультацій і тренінгів різної спрямованості для студентів і дорослих.
Бере участь в різних тренінгах, семінарах, майстер-класах і навчаючих програмах.

Викладання
Читає навчальні курси: «Тренінг психології спілкування», «Тренінг ведення переговорів», «Психологія девіантної поведінки», «Психологія ділового спілкування», «Основи консультативної психології».

Публікації
Автор близько 30 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких:
1. Ходыкина Ю. Ю. Психологические особенности и закономерности возрастного развития моторной памяти детей / Ю. Ю. Ходыкина // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія, Вип. 47. – Харків : ХНПУ, 2014. – С. 197–211.
2. Ходыкина Ю. Ю. Особенности зависимости моторной памяти детей от уровня их психической активности / Ю. Ю. Ходыкина // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – № 3 ( 93). – Курск, 2014. – С. 219–221.
3. Ходыкина Ю. Ю. Оценка эффективности программы стимуляции развития моторной памяти старших дошкольников / Ю. Ю. Ходыкина // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Вип 50. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 292–306.
4. Ходикіна Ю. Ю. Розвиток моторної пам’яті в старшому дошкільному та молодшому шкільному віці : Монографія / М. А. Кузнєцов, Ю. Ю. Ходикіна. – Харків : ХНПУ, 2015. – 202 с.
5. Ходикіна Ю. Ю. Методологія тілесно-орієнтованої психотерапії // Методологія сучасних наукових досліджень: збірник наукових праць за результатами ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10–12 листопада 2016 р., м. Харків) ред.,кол: Андрущенко О. А. (голов. ред.) та ін. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2016. – С. 158–160.
6. Конфліктологія. Методичні рекомендації з курсу (для студентів денної та заочної форми навчання) / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; [уклад.: І. І. Дорожко, Ю. Ю. Ходикіна] – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 30 с.
7. Ходикіна Ю. Ю. Гуманістичний підхід у професійно-педагогічному спілкуванні майбутніх вихователів / Ю. Ю. Ходикіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції ( Харків, 10 квітня 2018р, /Харк. нац. пед. ун-т Г. С. Сковороди. – Харків : «СтильИздат», 2018. – С. 411–114.
8. Ходикіна Ю. Ю. Програма розвитку моторної пам’яті дошкільників / Ю. Ю. Ходикіна // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 27 жовтня 2018 р., ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018 – С. 77–79.
9. Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи студентів з блоку «Психологія розвитку особистості» (дисципліни за вибором) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [уклад. І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, С. Є. Сосніхіна, Ю. Ю. Ходикіна]. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 54–59

Реєстрація в наукометричних базах даних
Google Scolar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ObImRqcAAAAJ&hl=ru