1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
  2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Терміни вступної кампанії

І хвиля

ІІ хвиля

Початок прийому заяв та документів

1 лютого

1 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

28 лютого

30 вересня

Терміни проведення вступних іспитів

1 – 27 березня

1 – 30 жовтня

Терміни зарахування

не пізніше 1 квітня

не пізніше 

1 листопада

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 • заяву на ім’я ректора;
 • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які працюють, листок має бути завірений у відділі кадрів за місцем роботи);
 • автобіографію;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
 • копію додатка до диплома;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, або за їх відсутності реферат з обраної наукової спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів та/або сертифікатів, що підтверджують володіння іноземною мовою на рівні не нижче В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • 4 кольорові фотографії (формат 5 х 6);
 • трудову книжку (за наявності) чи її копію, завірену у відділі кадрів за місцем роботи.

Паспорт та диплом про вищу освіту пред’являються особисто.

 1. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:
 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (на вибір англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
 • вступного іспиту з філософії.
 1. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування (відповідно переліку, визначеному в п. 8).
 2. Результати вступних випробувань до аспірантури чинні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом  12 місяців.
 3. Прийом до аспірантури здійснюється на підставі конкурсного відбору. Для конкурсного відбору до аспірантури використовується конкурсний бал, що вираховується як сума балів:
 • оцінки вступного іспиту зі спеціальності – 0,5 ваговий коефіцієнт;
 • оцінки вступного іспиту з іноземної мови – 0,25 ваговий коефіцієнт;
 • оцінки вступного іспиту з філософії – 0,25 ваговий коефіцієнт.

Форма проведення іспитів – усно. Результати іспитів оцінюються за 5 –бальною шкалою.

Програми іспитів оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ХГУ «НУА».

 1. Перелік вступних випробувань за спеціальностями:
СпеціальністьІспити для вступників на підставі диплома магістра (спеціаліста) за спеціальністюДодаткові іспити для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
051 ЕкономікаЕкономіка підприємстваЕкономічна теорія
054 СоціологіяМетодологія соціологічного пізнанняЗагальна соціологія
035 ФілологіяЕкзамен з основної дисципліни наукової спеціалізації «Германські мови»Загальне мовознавство

           9. На підставі результатів конкурсного відбору приймальна комісія ухвалює рішення щодо зарахування / відмови в зарахуванні до аспірантури.

       10. Зарахування до аспірантури проводиться наказом голови приймальної комісії, ректора ХГУ «НУА» в терміни, установлені в п. 2.

Прийом з усіх питань с 9.00 до 16.30, в субботу с 9.00 до 14.00.

Телефон відділу аспірантури: 716-44-08, (доп. 2-88).

Проректор з НДР - Іванова Ольга Анатоліївна.