Загальна інформація

Народилася 12 січня 1966 року у м. Харкові.

У 1988 році закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Політична економія».

У 1996 р на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію на тему «Зайнятість населення в ринковій економіці: політико-економічний аспект» за спеціальністю 08.01.01 - економічна теорія.

У 2011 році на засіданні Спеціалізованої вченої ради в «Інституті економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ) захистила докторську дисертацію на тему «Інверсійний тип формування та особливості розвитку страхового ринку в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.01.08 - гроші, фінанси і кредит.

Викладання

Для студентів спеціальності «Економіка» всіх форм навчання забезпечує читання дисциплін: «Страхування».

Публікації

  1. Нечипорук Л. В. Теоретичні аспекти дослідження потреб  споживачів страхових послуг / Л. В. Нечипорук // Вісник НУ  «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 127-137.  
  2. Нечипорук Л. В. Попит, пропозиція та рівновага на ринку страхових послуг  / Л. В. Нечипорук //  Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки».2015. – Випуск № 5. – C. 911–916.
  3.   Нечипорук Л. В. Теорія та практика медичного страхування в Україні / Л. В. Нечипорук //  Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки»2015. – Випуск № 6. – C. 751–755.
  4. Нечипорук Л. В. Верность профессии / Л. В. Нечипорук // Академическая среда второй половины ХХ века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 150–157. 
  5. Нечипорук Л. В. Теоретичні аспекти формування мережевої економіки  / Л. В. Нечипорук // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2015. – Вип. 1 (20). – С. 76–84. 
  6. Нечипорук Л. В. Финансовая грамотность людей пожилого возраста / Л. В. Нечипорук //  Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 224 с., С. 121–142. 
  7. Нечипорук Л. В. Фінансова інклюзія в контексті страхових послуг / Л. В. Нечипорук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – № 3. – С. 411417 //fkd.org.ua/article/view/143994/142923 –  Web of Science,  EBSCO (США), Ulrich's Periodicals, Directory (США), Index Copernicus (Польща),  CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Міжнародна пошукова система Google ScholarResearchBib (Японія),  INFOBASE INDEX (Індія),  Universal Imfact Factor (Австралія).

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar, h-индекс (з 2014) – 8

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LhpBgwsAAAAJ&hl=uk

ORCID http://orcid.org/0000-0002-0876-8861