Загальний обсяг статті повинен складати від 5 до 12 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (поля) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см, відступ перед і після абзацу  відсутній.

Стаття повинна бути структурована за наступними елементами:

1) УДК (верхній лівий кут сторінки);

2) ПІБ автора (співавторів), вчений ступінь, вчене звання, посада, назва статті, анотація (не менше 1800 знаків), ключові слова (до семи) - Всі окремими блоками українською, російською та англійською мовами;

3) постановка проблеми;

4) аналіз останніх досліджень і публікацій;

5) мета статті;

6) основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням);

7) висновки (підсумки дослідження та подальші перспективи у цьому напряму);

8) література, references.

References (Harvard style) дублює список латиницею і представляє джерела у транслітерованому вигляді: транслітерація ПІБ автора, транслітерація назв джерел + [переклад назви джерела англійською мовою], транслітерація + переклад назви видання, рік, номер випуску, сторінки.

Вартість публікації становить 30 гривень за одну сторінку друкованого тексту формату А4, включаючи анотації і ключові слова.

Друковану версію збірника можна отримати за додаткову сплату.

Статті приймаються до редакції до 1 жовтня поточного року. Збірник наукових праць видається у травні – червні наступного року.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННІ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВЧЕНІ ЗАПИСКИ 

ХАРКІВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Щорічне періодичне видання «Вчені записки» Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» об’єднує в собі публікації результатів наукових досліджень викладачів та аспірантів як академії, так й інших ВНЗ України, зарубіжних авторів, які працюють над проблемами гуманітарного напрямку.

Галузь та проблематика: економічні, соціологічні, історичні, правові, філологічні та інші аспекти розвитку сучасної освіти. 

Мови видання: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення та подання публікацій

Загальний обсяг статті повинен становити від 5 до 12 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (поля) –  2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см, відступ перед та після абзацу – нуль.

Стаття має бути структурована за такими елементами:

 1. УДК (верхній лівий кут сторінки)
 2. ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посада, назва статті, анотація (обсягом не менш як 1800 знаків), ключові слова - ВСЕ окремими блоками українською, російською та англійською мовами;
 3. Постановка проблеми; 
 4. Аналіз останніх досліджень і публікацій; 
 5. Мета статті; 
 6. Основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 
 7. Висновки (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі); 
 8. Література; References.

References (Harvard style) дублює список латиницею та представляє кирилічні джерела в транслітерованому виді: транслітерація П.І.Б. автора, транслітерація назви джерел + [переклад назви джерела англійською мовою], транслітерація + переклад назви видання, рік, номер випуску, сторінки.  

Вартість публікації складає 30 гривень за одну сторінку друкованого тексту формату А4.

Матеріали приймаються до 1 жовтня 2019 року. Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді в відділ науково-дослідної роботи (ауд. 226-ІІ).

Друковану версію збірника можна отримати за додаткову сплату.

Для статей, що подаються до редакції, неприпустимо:

 • повторна публікація: подача статей в декілька журналів, що є порушенням умов  публікації рукописів і має протиріччя з загальноприйнятою у світі видавничою етикою;
 • дублювання публікації (самоплагіат): подання до журналу і публікація схожих або ідентичних рукописів у різні журнали, подекуди різними мовами. Подання одного і того ж матеріалу у різні видання, у тому числі різними мовами вважається самоплагіатом.
 • плагіат: неправомірне використання чужих ідей і результатів досліджень без відповідного посилання на їх джерело, повне або часткове навмисне присвоєння авторства на результати  досліджень інших вчених;
 • фабрикація і фальсифікація даних: фабрикація даних означає, що автор не проводив дослідження, а результати є вигаданими . Фальсифікація даних означає, що автор вносив деякі зміни до наведених даних.

Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника та  вимогам до оформлення.