Загальна інформація
Народилася 22.06.1972 р. в м. Харкові.
У 1994 р. закінчила Харківський інженерно-педагогічний інститут ім. І. З. Соколова (нині Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)) за спеціальністю інженер-педагог. Отримала сертифікат на право викладання економічних дисциплін. Працювала в УІПА як викладач-стажист економічних дисциплін, була здобувачем кафедри економіки підприємства УІПА.
У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Дослідження та оцінка конкурентоспроможності промислової продукції" в Спеціалізованій вченій раді НТУ ХПІ під Пеліхова О.Ф. У 2001 р. отримано звання доцента ВАК.
Іванова О.А. є провідним викладачем факультету.
Неодноразово була відзначена як переможець конкурсу УМКД.
Нагороджена почесними грамотами та подяку начальника Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації; грамотою Міністерства освіти і науки України за високий рівень підготовки висококваліфікованих фахівців, суттєвий внесок у розвиток системи освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, суттєвий внесок у студентський рух.

Викладання
"Економіка підприємства", "Організація виробництва", "Економіка та організація інноваційної діяльності".

Публікації

  1. Іванова О. А. Пріорітети розвитку сучасної освіти/О. А. Іванова//Вища освіта України - К., 2014. - № 2 - С. 113 - 115.
  2. Іванова О. А. Оцінка економічної ефективності логістичних рішень сучасного підприємства / О. А.  Іванова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожного університету. – № 1 (6) – 2014. – Харків : ХНАДУ, 2014 – С. 70–73 (МНБД IndexCopernicus).
  3. Іванова О.А. Інтеграція вишу та бізнесу: спосіб підвищення конкурентоспроможності випускника/О.А. Іванова//Взаємодія освітніх закладів зі стейкхолдерами: веління часу: матеріали міждунар. конф., 16 лютий. 2017 р./Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад ". [та ін.]. - Харків, 2017. - С. 107-110.
  4. Іванова О.А. Системний підхід у ході оцінки ефективності логістичних рішень/О. А. Іванова//Вчені комуни. Харків. гуманітар. ун-ту "Нар. укр. акад ".. - Харків, - 2017. - Т. 23. - С. 340-346.
  5. Іванова О. А. Економіка сучасного підприємства: навч. посіб., вид.2-е, випр. / О. А.  Іванова, Є. Ф.  Пеліхов, О. М.  Сумець. – Нар. укр. акад., [каф. економіки підприємства]. – Харьков : Вид-во НУА, 2017. – 374 с.
  6. Іванова О.А. Він вмів навчити вчитися/О. А. Іванова//Академічне середовище другої половини ХХ століття: харківський контекст: монографія/Нар. укр. акад.; під общ. ред. Є. В. Астахової. - Харків: Ізд-во НУА, 2018. - С. 60-66.
  7. Іванова О.А. Студентське наукове товариство у структурі НДР О. А. Іванова, Є. В. Шило//Громадські організації у навчальному закладі нового типу: монографія/Нар. укр. акад.; під общ. ред. Є. В. Астахової. - Харків: Ізд-во НУА, 2018. - С. 102-111.
  8. Іванова О.А. Організація науково-дослідної роботи в системі безперервної освіти/О.А. Іванова// Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 98–104.

Реєстрація в наукометричних базах даних:
Google Scholar, загальний h-індекс – 8,  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4948-4961