Загальна інформація
Народилася 18 листопада 1981 року в м. Харків.
Закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» в 2003 р., спеціальність «Соціологія».
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності студентів гуманітарного профілю» під керівництвом кандидата психологічних наук, професора І. В. Головньової.
Працює в академії з 2003 року.
Фахівець у галузі психології розвитку особистісних якостей школярів і студентів в процесі навчальної взаємодії. На сьогодні займається вивченням психологічних особливостей суб’єктів навчального процесу.
Член Асоціації психологів України, член Асоціації молодих вчених НУА, член Асоціації випускників НУА, лектор освітньої платформи «Суспільний університет», лекторія з проблем освіти.
Практичний напрям діяльності пов’язаний з організацією і проведенням тренінгів різної спрямованості для студентів і школярів у рамках «Школи лідерства», «Школи підприємництва», «Школи підготовки вожатського резерву», психологічної підготовки до ЗНО, сесії тощо.
Бере участь в різних тренінгах, семінарах, майстер-класах.
Нагороджена Почесною грамотою департаменту освіти Харківської міської ради; Почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.
Є керівником психолого-педагогічної практики студентів.

Викладання
Читає навчальні курси: «Загальна психологія», «Теорія і практика соціальної роботи», «Соціальна психологія», «Психологічні основи кадрового менеджменту», «Вікова і педагогічна психологія», «Психологія соціальних комунікацій», «Психологічні основи створення іміджу організацій і приватних осіб».

Публікації
Автор близько 40 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких:

 1. Гога Н. П. Роль толерантности в формирование социального мышления студентов / Н. П. Гога // Діяльнісно-поведінкові фактори життєздатності людини : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28–29 лист. 2014 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харьков, 2014. – С. 128–130.
 2. Гога Н. П. Исследование личностных особенностей восприятия информации как элемента индивидуализации в учебном процессе / Н. П. Гога // Трансформация социальных функций образования в современном мире: междунар. науч.-теорет. конф. 17–18 февр. 2015 г. / Нар. укр. акад. – Харьков, 2015 г. – С. 30–35
 3. Гога Н. П. Психологічні особливості різних проявів толерантності студентів / Н. П. Гога, О. В. Милославська // Вісник ХНУ. – Вип. 1150. – ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 26–29.
 4. Гога Н. П. Место психологических знаний в профессиональной Я-концепции преподавателя / Н. П. Гога // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние, перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 18 февраля. 2016 г., ХГУ «НУА». – С. 39–42 http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1109
 5. Гога Н. П. Особенности подготовки преподавателя социально-гуманитарных дисциплин: психологические аспекты / Н. П. Гога // Подготовка научно-педагогических кадров для высшей школы: состояние проблемы, перспективы : программа и материалы науч.-теорет. конф. молодых ученых, 16 апр. 2016 г. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – С. 39–42. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1220
 6. Гога Н. П. Место психологической безопасности личности в структуре базисных убеждений школьников и студентов / Н. П. Гога // Вісник ОНУ ім. Мечникова. – Т. 21. – Вип. 1. (39), 2016. – С. 30–37 http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1621
 7. Гога Н. П. Психологические аспекты взаимодействия субъектов учебного процесса / Н. П. Гога // Ученые записки ХГУ «НУА». – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – Т. 24. – С. 36-41
 8. Гога Н. П. Место представлений о семье и профессии в структуре Я-концепции будущих профессионалов. / Н. П. Гога // Передовая наука – 2017 : материалы XI Международной научно-практической конференции, 30.04 – 07.05.2017 г. – Великобритания : Science and Education Ltd, 2017 г. – С. 67–72
 9. Гога Н. П. Возможности образовательных учреждений в подготовке профессионалов различных поколений (Х,У,Z) / Н. П. Гога // Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени: материалы XV междунар. науч.-практ. конф., 16 февр. 2017 г. – Харьков : Изд-во НУА, 2017 г. – С.85–90. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1622
 10. Гога Н. П. Особенности психологического портрета современного молодого ученого / Н. П. Гога // Академическая карьера в высшей школе: мотивация и демотивация : программа и материалы науч.-теорет. конф. молодых ученых, 8 апр. 2017 г. – Харьков : Изд-во НУА, 2017 г. – С. 84–89
 11. Гога Н. П. Особенности деятельности психологической службы в условиях комплекса непрерывного образования: школа-вуз / Н. П. Гога // Теоретические и прикладные аспекты деятельности психологической службы вуза : материалы международной научно-практической (заочной) конференции, 20 апреля 2017 г. – Белгород : Изд-во БГНИУ, 2017 г. 95–100 http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1877
 12. Гога Н. П. Особенности развития творческой деятельности учащихся в условиях инклюзивной среды / Н. П. Гога // Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : Вид-во «Діса плюс», 2017. – С. 183–185.
 13. Гога Н. П. Образование лиц «третьего возраста» как профилактика «Эйджизма» / Н. П. Гога // Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни : світовий та національний досвід : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3–4 лист. 2017 р.). – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 155–157.
 14. Hoha N. Psychological aspects of students’ creative activity stimulation under modern conditions / N. Hoha, I. Panenko // To be creative and active: how modern universities develop students. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – Рр. 281–299.
 15. Гога Н. П. Социальные и психологические атрибуты «третьего возраста» / Н.П. Гога // Третий возраст: обоснованность оптимизма. – Харьков : ХГУ «НУА», 2018. – С. 27–44 http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1891
 16. Гога Н. П. Психологические аспекты активизации творческой активности студентов в современных условиях / Н. П. Гога // Современные технологии развития творческой активности студентов. – Харьков : ХГУ «НУА», 2018. – С. 248–261.
 17. Гога Н. П. Мотивация творческой активности студентов / Н. П. Гога // Современные технологии развития творческой активности студентов. – Харьков : ХГУ «НУА», 2018. – С. 261–281.
 18. Гога Н. П. Некоторые психологические особенности применения индивидуального подхода в обучении / Н. П. Гога // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». – Харків : Вид-во НУА, 2018. – С. 162–172 http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1885
 19. Гога Н. П. Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 15 февр. 2018 г. / Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 93–96 http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1759
 20. Гога Н. П. Психологические проблемы выбора рабочего места в условиях современных тенденций на рынке труда / Н. П. Гога // Риски карьерно-профессионального старта в высококонфликтной среде: общее и особенное : программа и материалы XXV науч.-теорет. конф. молодых ученых, [Харьков] 14 апр. 2018 г. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 41–45.

Реєстрація в наукометричних базах даних
ORCID: 0000-0002-7825-2115