NUA
Харківський гуманітарний університет
telegram

Бочарникова Тетяна Федорівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: tatyanabocharnikova1982@gmail.com

Загальна інформація

У 2004 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, іспанська)» та здобула кваліфікацію вчителя французької мови та іспанської мови і зарубіжної літератури. 28 листопада 2013 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя іноземних мов у фаховій підготовці» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти..

З 1 вересня 2012 року працює в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» на посаді викладача кафедри германської та романської філології, з 1 вересня 2014 року – на посаді старшого викладача, з 1 вересня 2015 року – на посаді доцента цієї ж кафедри.

У 2015 та 2016 роках – мовне стажування у Міжнародній школі французької мови «Азюрлінгва», м. Ніцца, Франція.

У 2017 році нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради за сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистій внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова.

Сфера наукових інтересів викладача: теорія і методика професійної освіти; формування професійної спрямованості майбутніх фахівців з іноземних мов.

Викладання

Викладач читає наступні дисципліни: іспанська мова – 1 курс (аспект: граматика); іспанська мова – 2 курс (аспект: граматика); іспанська мова – 3 курс (аспект: граматика); іспанська мова – 4 курс (граматика і стилістика).

 

Публікації

 1. Бочарникова Т. Ф. Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя іноземних мов : монографія/ М. П. Васильєва, Т. Ф. Бочарникова. – Харків : ТОВ «Добра садиба плюс», 2014. – 120 с.
 2. Бочарникова Т.Ф. Використання автентичних аудіоматеріалів для формування комунікативної компетентності та професійної спрямованості майбутніх перекладачів / Т.Ф. Бочарникова ; Класич. приват. ун-т // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - Вип. 46 (99). - С.35-40.
 3. Бочарникова Т.Ф. Квазіпрофесійна діяльність як фактор успішного формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов / Бочарникова Т.Ф. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.1. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя, 2014. - Вип. 34 (87). - 524 с., С. 80-85. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1207
 4. Бочарникова Т.Ф. Можливості поєднання компетентнісного та контекстного підходів у фаховій підготовці майбутніх перекладачів / Бочарникова Т.Ф. // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць [За наук. ред. З.П. Бакум]. – Кривий Ріг, 2016. – № 47. – С. 151-156. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1183
 5. Бочарникова Т.Ф. Застосування контекстного підходу до формування професійної компетентності та професійної спрямованості майбутніх перекладачів / Т.Ф. Бочарникова ; Класич. приват. ун-т // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - Вип. 40 (93). - С. 78-82
 6. Бочарникова Т.Ф. Аналіз процесу формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов у фаховій підготовці / Бочарникова Т.Ф. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2014. Вип. 2 (285). – 249 с., С. 22-31. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1203
 7. Бочарникова Т.Ф. Комп’ютерна презентація як форма організації квазіпрофесійної іншомовної діяльності майбутніх учителів іноземних мов / Бочарникова Т.Ф. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт­ній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 37 (90). http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1206
 8. Бочарникова Т.Ф. Застосування контекстного підходу до формування професійної компетентності та професійної спрямованості майбутніх перекладачів / Бочарникова Т.Ф. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт-ній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 40(93). http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1181
 9. Испанский язык : учеб.-метод. пособие по грамматике для студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 6.020303 – Филология / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филологии; сост. : Т. Ф. Бочарникова]. – Харьков: Изд-во НУА,  – 52 с. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/528
 10. Бочарникова Т.Ф. Формування професійної мобільності майбутніх філологів як елемента їх професійної спрямованості/ Т. Ф. Бочарникова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т.  – Запоріжжя, 2016. –  Вип. 49 (102). – С. 58-64. Спеціалізоване видання ВАК України.
 11. Испанский язык : учеб. пособие по грамматике для студентов 4 курса, обучающихся по направлению подгот. 6.020303 - Филология / Нар. укр. акад., [каф. роман. и герм. филол. ; сост. Т.Ф. Бочарникова]. - Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 40 с. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1209
 12. Испанский язык : практикум по грамматике для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подгот. 035 – Филология / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол. ; сост. Т. Ф. Бочарникова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 32 с. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1665
 13. Бочарникова Т.  Ф. Анализ и обобщение иностранного и отечественного опыта   формирования профессиональной направленности будущих переводчиков / [Т. Ф. Бочарникова] // Подготовка референта-переводчика в условиях инновационного вуза : [коллектив. моногр.] / Нар. укр. акад. – Харьков, 2016.  –  Харьков,  2016.  –  С. 7–15. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1289
 14. Бочарникова Т.Ф. Теоретичні засади формування професійної іншомовної компетентності майбутніх перекладачів у контексті очікувань роботодавця / Т.Ф. Бочарникова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 54 (107). - С. 95-100. Спеціалізоване видання ВАК України.
 15. Бочарникова Т.Ф. Роль стейкхолдер-менеджмента на рынке образовательных услуг / Т.Ф. Бочарникова, Е.М. Яриз // Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени : материалы ХV междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16 февр. 2017 г. / Харьк. гуманитар. ун-т "Нар. укр. акад." [и др. ; редкол.: Астахова Е. В. и др.]. – Харьков : [Изд-во НУА], 2017. – 73-77. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1622
 16. Бочарникова Т. Ф. Використання короткометражних фільмів у процесі викладання іноземної мови / Бочарникова Т. Ф. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : тези ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 20–22.
 17. БочарниковаТ. Ф. Аналіз теоретичних засад формування професійної іншомовної компетентності майбутніх перекладачів/ Бочарникова Т. Ф. // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 19 жовтня 2017 р. – Х.: НУЦЗУ, 2017. ‒ 227 с.
 18. Толковый словарь по дисциплине «Иностранный язык» (французский, испанский, немецкий) : для студентов 1–2 курса, обучающихся по направлению подгот. 035 – Филология / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Т. Ф. Бочарниковой ; [сост.: Т. Ф. Бочарникова, Е. М. Яриз, С. В. Смолянкина и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 104 с. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1765

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GiEPJKwAAAAJ&hl=ru ORCID ID

0000-0002-3526-9400

ResearcherID

B-9140-2016

ResearcherID

B-8819-2016

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (057) -714-20-07

Приймальна комісія:

+38 (057) -704-10-37

Директор ліцею:

+38(057)-716-47-21

Директор ДШРР:

+38(057)-716-47-21

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram