Загальна інформація

Випускниця ХГУ «НУА» за спеціальністю «Прикладна лінгвістика». 

Захистила дисертацию за спеціальністю «Германські мови», тема «Семантичні оказіоналізми в сучасному англомовному дискурсі». В даний час працює  над докторською дисертацією.

Викладання

Викладає загальний курс англійської мови, ділової англійської мови, проводить заняття з  устної практики  на факультеті «Референт-Перекладач», керує  дипломними проектами на факультеті «Референт-Перекладач», а також студентськими науковими работами, що приймають участь в регіональних та всеукраїнських конкурсах.

Наукові інтереси 

Проектна робота, методики развитку навичок усного мовлення, технологізація навчання, академічний дискурс.

Публікації

  1. Молодчая Н. С. Новые формы взаимодействия вузов и ключевых "групп влияния" /  Н. С. Молодчая // Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени : материалы ХV междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16 февр. 2017 г. / Харьк. гуманитар. ун-т "Нар. укр. акад." [и др.]. – Харьков, 2017. – С. 158 – 162. 
  2. Молодчая Н. С. О пользе неографических изданий / Н. С. Молодчая // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVІ наук. конф. з міжнар. участю, 3 лют. 2017 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ф-т інозем. мов. – 2017. – С. 81 – 82.
  3. Molodcha N. Teaching English engaging stakeholders / N. Molodcha // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика:  Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції, Буча, 22 лютого 2017 р.: Тези доп.: – К. : Міленіум, – 2017.  – С. 306 – 308.
  4. Молодча Н. С. Лексико-семантичний потенціал мовних інновацій сфери «Управління персоналом» / Н. С. Молодча, В. К. Скрипка // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVІI наук. конф. з міжнар. участю, 2 лют. 2017 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ф-т інозем мов. – Харків, 2018. – С. 113 – 114.
  5. Start-up stories : навч. посіб. для студентів 4–5 курсів, які наачаються за спец. «Економіка» / Нар. укр. акад., [загальноакад. каф. інозем. мов. ; авт.-упоряд. Н. С. Молодча]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 58 с.

Автор і відповідальний редактор неолексикографічних видань: Англо-російського словника семантичних оказіоналізмів з лінгвостранознавчими коментарями (2014), Англо-українського словника-тезауруса сфери «Управління персоналом» (2018). Словники є логічним результатом процесу дослідження англомовних неолексем, що послідовно проводиться в рамках магістерських робіт під керівництвом викладача. 

  1. Англо-український словник-тезаурус сфери "Управління персоналом" (традиційні терміни, новітня лексика та інтерактивні тексти з відповідної  тематики) : справочное издание / Нар. укр. акад. ; [авт.-упоряд.: Н.С. Молодча, В.К. Скрипка] ; за ред. Молодчої Н. С. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 103 с. URI: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1758

Реєстрація в базах даних

scholar.google.com.ua

orcid.org

ResearcherID