№ з/п Дисципліна ПІБ викладача, читаючого дисципліну, який є автором навч.-метод. видання Факультет, курс Назва методичного посібника або підручника з посиланням на нього
1. Соціологія освіти Під заг. ред. В. І. Астахової; колектив авторів 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Курс лекций по социологии образования : учеб. пособие для студ. вузов / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой. – 3-е изд., перераб. и доп.– Х. : Изд-во НУА, 2014. – 612 с.
Нечитайло І. С. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Социология образования : мето-дические рекомен-дации для студентов, обучающихся по специальности 054 – Социология (дневная форма обучения) – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 50 с.
Нечитайло І. С. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Социология образования : методические рекомендации для студентов, обучаю-щихся по спец. 054 – Социология (заочн. форма обуч.) – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 50 с.
2. Психологічні основи створення іміджу організацій і приватних осіб Гога Н. П. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Психологические основы создания имиджа организаций и частных лиц : учебное пособие / Н. П. Гога; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 50 с.
4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Психологические основы создания имиджа организаций и частных лиц: метод. рекомендации для студентов ф-та «Социальный менеджмент» дневн. формы обучения / Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 60 с.
3. Загальна психологія Гога Н. П. 1 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Общая психология : учебное пособие / Н. П. Гога; Нар. укр. акад., [каф. соц.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. –  С. 60.
4. Новітні методики соціологічних досліджень Михайльова К. Г. 5 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» (магістерська програма) Новейшие методики социологических исследований: методические рекомендации для студентов, обучаю-щихся по спец. 054 – Социология. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 50 с.
5. Економічна соціологія Бірченко О. В. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Экономическая социология : методические рекомендации  для студентов, обучающихся по спец. – Социология. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 55 с.
6. Соціальна візуалістика Батаєва К. В. 5 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» (магістерська програма) Соціальна візуалістика і медіавізуальність. Навчальний посібник / К. В. Батаєва. – Київ : Вид-во «Кондор», 2017. – 334 с.
Батаєва К. В. 5 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» (магістерська програма) Соціальна візуалістика. Навчальний посібник /  К. В. Батаєва. – Київ : Вид-во «Кондор», 2017. – 334 с.
  Батаєва К. В.   5 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» (магістерська програма)   Візуальне від античності до постсучасності . Навчальний посібник /  К. В. Батаєва. – Київ: Вид-во «Кондор», 2017. – 283 с.
7. Теорія соціальної роботи Гога Н. П. 2–3 курси, ф-т «Соціальний менеджмент» Теория социальной работы : учебное пособие для студентов факультета «Социальный менеджмент». – Харьков : Изд-во НУА, 2017. –  96 с.
Гога Н. П. 2–3 курси, ф-т «Соціальний менеджмент» Теория социальной работ : учеб. пособие для студ. фак. «Социальный менеджмент» /Гога Н. П. / Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 117 с.
Гога Н. П. 2–3 курси, ф-т «Соціальний менеджмент» Теорія соціальної роботи : метод. рек. для студентів ф-ту «Соціальний менеджмент» денної форми навчання / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; авт.-упоряд. Н.П. Гога]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 44 с.
8. Соціологія культури Зверко Т. В. 2 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Соціологія культури : метод. рекомендації для студентів ф-ту «Соціальний менеджмент», які навчаються за спеціальністю «Соціологія» / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; упоряд. Т. В. Зверко]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 39 с.
9. Вступ до спеціальності Зверко Т. В. 1 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Вступ до спеціальності : метод. рекомендації для студентів ф-ту «Соціальний менед-жмент», які навча-ються за спец. "Соціологія" / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; упоряд. Т. В. Зверко]. –  Харків : Вид-во НУА, 2017. –  52 с.
10. Сучасні соціальні нерівності Бірченко О. В. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Современные со-циальные нера-венства : методи-ческие рекомендации для студентов, обуча-ющихся по спец. 054 − Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Е. В. Бирченко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 48 с.
11. Етнографія і етносоціологія Удовицька Т. А. 2 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Этнография и этносоциология  : методические рекомендации для студентов факультета «Социальный менеджмент» (дневная форма обучения) по спец.– Социология  [каф. социологии;  – сост. Т. А. Удовицкая]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 74 с.
Удовицька Т. А. 2 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Этнография и этносоциология : методические рекомендации для студентов факультета «Социальный менед-жмент» (заочн.форма обучения) по спец. – Социология  [каф. социологии;  – сост. Т. А. Удовицкая]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 60 с.
12. Public relations Михайльова К. Г. 5 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» (магістерська програма) Public  relations : метод. рекомендации для студентов заоч. формы обучения (специальность– Социология) / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; автор-сост. Е. Г. Михайлева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 40 с.
Михайльова К. Г. 2 курс, ф-т післядип-ломної освіти Public relations : метод. рекомендации для слушателей последипломн. обуч. (054 – Социология) / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; автор-сост. Е. Г. Михайлева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 36 с.
Михайльова К. Г. 5 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» (магістерська програма) Public relations : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Е. Г. Михайлева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 44 с.
13. Соціальний і політичний маркетинг Нечитайло І. С. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Социальный и политический маркетинг : метод. рекомендации для студентов фак. «Со-циальный менед-жмент» заочной формы обучения / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. И. С. Нечитайло]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. –  50 с.
Нечитайло І. С. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Социальный и политический маркетинг : метод. рекомендации для студентов фак. «Со-циальный менед-жмент» дневной формы обучения / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. И. С. Нечитайло]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 48 с.
14. Математико-статистичний аналіз в соціології Нечитайло І. С. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Математико-статистический анализ в социологии : методические рекомендации для студентов фак. «Со-циальный менед-жмент» / Нар. укр. акад., [каф. социоло-гии ; авт.-сост. И. С. Нечитайло]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 68 с.
Нечитайло І. С. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Математико-статистический анализ в социологии : методические рекомендации для студентов фак. «Со-циальный менед-жмент» (заочная форма обучения) / Нар. укр. акад., [каф. соц. ; авт.-сост. И.С. Нечитайло]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 67 с.
15. Методологія і методи соціологічних досліджень Михайльова К. Г. 3–4 курси, ф-т «Соціальний менеджмент» Методология и методы социологи-ческих исследований : уч. пособие с грифом НУА / Михайлева Е. Г. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 286 с.
Михайльова К. Г. – Хижняк О. В. (авт.-уклад. метод. рек.) Якість емпіричного дослідження : метод. рек. для студ., які навчаються за спец. Соціологія (заоч.-дистанц. форма навчання) / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; авт.-упоряд. О. В. Хижняк].  – Х. : Вид-во НУА, 2014. –  40  с.
Михайльова К. Г. – Хижняк О. В. (авт.-уклад. метод. рек.) Якість емпіричного дослідження : метод. рек. для студ., які навчаються за спец. Соціологія (кредит.-модул. система)  / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; авт.-упоряд. О. В. Хижняк].  – Х. : Вид-во НУА, 2014. –  52  с.
16. Теорія і практика менеджменту Зверко Т. В. 2 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Теорія та практика менеджменту : метод. рекомендації для студентів-заоч, які навчаються за спеціальністю «Со-ціологія» / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; упоряд. Т. В. Зверко]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 28 с.
Зверко Т. В. 2 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Теорія та практика менеджменту : метод. рекомендації для студентів ф-ту «Соціальний менеджмент», які навчаються за спец. «Соціологія» / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; упоряд. Т.В. Зверко]. − Харків : Вид-во НУА, 2016. − 39 с.
17. Новітні соціологічні теорії Батаєва К. В. 5 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» (магістерська програма) Новітні  соціологічні теорії : метод. рек. для студентів ф-ту "Соціальний менеджмент", які навчаються за спец. 054 - Соціологія / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; авт.-упоряд. К. В. Батаєва]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 59 с.
18. Соціальна психологія Гога Н. П. 2 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Практикум по социальной психологии : учеб. пособие для студентов, обучаю-щихся по спец. «Социология» / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Н. П. Гога]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 39 с.
Гога Н. П. 2 курса, ф-т «Соціальний менеджмент» Социальная психология : учеб. пособие для студен-тов фак. «Социаль-ный менеджмент» / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Н. П. Гога]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 44 с.
19. Програма соціально-технологічної практики і методичні рекомендації Бірченко О. В. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Програма соціально-технологічної практики і методичні рекомендації : для студентів, які навчаються за спец. «Соціологія» / Нар. укр. акад., [каф. соц. ; авт.-упоряд. О. В. Бірченко]. − Харків : Вид-во НУА, 2016. − 15 с.
20. Програма і методичні рекомендації з проходження психолого-педагогічної практики Гога Н. П. 2 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Программа и методические рекомендации по прохождению психолого-педагогической практики : для студентов ІІ курса фак. «Социальный менеджмент» / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Н. П. Гога]. − Харьков : Изд-во НУА, 2016. − 19 с.
21. Соціологія соціальних змін Удовицька Т. А. 2 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» післядип-ломна освіта Теория социальных изменений : метод. рекомендации для студентов фак. последиплом. образо-вания, обучающихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. соци-ологии ; авт.-сост. Т. А. Удовицкая]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 40 с.
Удовицька Т. А. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Теория социальных изменений : метод. рекомендации для студентов-заоч., обучающихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Т. А. Удовицкая]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 44 с.
Удовицька Т. А. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Теория социальных изменений : метод. рекомендации для студентов, обучаю-щихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Т. А. Удовицкая]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 40 с.
22. Програма і методичні рекомендації з проходження ознайомлювальної психолого-педагогічної практики Гога Н. П. 1 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Программа и методические рекомендации по прохождению ознакомительной психолого-педагогической практики  :  для студентов 1 курса фак. «Социальный менеджмент» / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Н. П. Гога]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 20 с.
23. Соціологія конфлікту Батаєва К. В. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Соціологія конфлікту : метод. рек. для студентів заочної форми навчання / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; авт.-упоряд. К. В. Батаєва]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. –  44 с.
Батаєва К. В. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Соціологія конфлікту: метод. рекомендации для слухачів, які навчаються за спец. – Соціологія (післядиплом. освіта) / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; авт.-упоряд. К. В. Батаєва].  – Харків : Вид-во НУА, 2015. –  44 с.
Батаєва К. В. 3 курс ф-т «Соціальний менеджмент» Социология конфликта : метод. рек. для студентов, обучающихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Е. В. Батаева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 52 с
24. Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації Нечитайло І.С. – Овакімян О. С. (авт.-уклад. метод. рек.) 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Інформатика та АРМ соціолога : метод. рек. для студ., які навчаються Соціологія (заоч.-дистанц. форма навчання) / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; авт.-упоряд. О. С. Овакімян]. – Харків : Вид-во НУА, 2014. – 24 с.
Овакімян О. С. (авт.-уклад. метод. рек.) 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Інформатика та АРМ соціолога : метод. рек. для студентів, які навчаються за спец.– Соціологія / Нар. укр. акад., [каф. соціології ; авт.-упоряд. О. С. Овакімян]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 36 с.
25. Аналіз категоріальних даних Нечитайло І. С. 2 курс, ф-т післядип-ломної освіти Анализ категории-альных данных : метод. рекомендации для слушателей фак. последиплом. образования, обучающихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. И. С. Нечитайло]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 52 с.
26. Глобалізація: соціологічний аналіз Михайльова К. Г. 6 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Глобализация: социологический анализ : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Е. Г. Михайлева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. –  52 с.
27. Загальна соціологічна теорія Нечитайло І. С. 1–2 курси, ф-т «Соціальний менеджмент» Загальна соціологічна теорія : метод. рек. для студ., які навчаються за спец. 054 – Соціологія (заочно-дистанційна форма навчання) [каф. соціол. ; авт.-упоряд. І. С. Нечітайло, О.В. Хижняк]. – Харків : Вид–во НУА, 2017. – 88 с.
28. Соціологія масової комунікації Бірченко О. В. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Социология массовой коммуникации : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Е.В. Бирченко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 36 с.
29. Практикум по роботі з персоналом Недогонов Д. В. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Практикум по работе с персоналом : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. 054 – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. Д. В. Недогонов]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 32 с.
30. Соціологія організацій і трудових відносин Удовицька Т. А. 1 курс, ф-т післядип-ломної освіти Социология труда и трудовых коллективов : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. – Социология (заоч.-дистанц. форма обучения)  / Нар. укр. акад., [каф. социоло-гии]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 88 с.
31. Соціологія особистості Нечитайло І. С. 3 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Социология личности : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. Социология (заоч.-дистанц. форма обучения) / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. И. С. Нечитайло]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 64 с.
Нечитайло І. С. 1 курс, ф-т післядип-ломної освіти Социология личности : метод. рекомендации для слушателей фак. последиплом. образования, обучающихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. И. С. Нечитайло]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 56 с.
32. Соціальне прогнозування Нечитайло І. С. 2 курс, ф-т післядип-ломної освіти Социальное прогнозирование : метод. рекомендации для слушателей, обу-чающихся по спец. – Социология (последиплом. обучение) / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. И. С. Нечитайло]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 52 с.
33. Соціально-економічні основи управління персоналом Михайльова К. Г., Недогонов Д. В. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Социально-экономические основы управления персоналом : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. : Д. В. Недогонов, Е. Г. Михайлева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 52 с.
Михайльова К. Г., Недогонов Д. В. 4 курс, ф-т «Соціальний менеджмент» Социально-экономические основы управления персоналом : метод. рекомендации для студентов фак. заоч.-дистанц. обучения, обучающихся по спец. – Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. : Д. В. Недогонов, Е. Г. Михайлева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 56 с.
Михайльова К. Г., Недогонов Д. В. 2 курс, ф-т післядип-ломної освіти Социально-экономические основы управления персоналом : метод. рекомендации для слушателей фак. последиплом. образования, обучающихся по спец. Социология / Нар. укр. акад., [каф. социологии ; авт.-сост. : Д. В. Недогонов, Е. Г. Михайлева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 56 с.

ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна ПІБ викладача Факультет, курс Автор, назва методичного посібника, рік видання
Історія України Астахова К.В. БУ, РП, СМ 1 курс Астахова Е.В. История Украины в контексте всемирной истории (новейший период): метод. рекомендации, 2018. Istoriya2018 Історія України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [авт. кол.: К.В. Астахова, А.О. Гайков, В.С. Жилкін та ін.] ; за заг. ред. Г.І. Костакова, 2003. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/75
БУ, РП, СМ ЗДН 1 курс Подлесный Д.В. История Украины в контексте всемирной истории: метод. рекомендации, 2017. Istoriya2017
Рябко А.О. ФДП Рябко А.А. Опорные конспекты по истории Украины: для слушателей ФДП, 2018. IstoriyaFDP
Історія української культури Чибісова Н.Г. БУ, РП, СМ 1 курс Чибисова Н.Г. История украинской культуры: метод. рекомендации, 2018. Istukrkult18
БУ, РП, СМ ЗДН 1 курс Чибисова Н.Г. История украинской культуры: метод. рекомендации, 2016. Istukrkult16
Риторика Чибісова Н.Г. БУ, РП, СМ 2 курс Чибисова Н.Г. Риторика: метод. рекомендации, 2018. Ritorika18
Філософія Чибісова Н.Г. БУ 3 курс РП, СМ 2 курс Подольская Е.А., Подольская Т.В. Философия: учебник : в 2 ч., 2016. Часть 1 Filosof_1 Часть 2  Filosof_2
БУ, РП, СМ ЗДН 2 курс Подольская Е.А. Философия: учебное пособие, 2017. Filosofiya17
Соціальна філософія Чибісова Н.Г. СМ 2 курс Подольская Е.А. Социальная философия: учебник для высш. учеб. заведений, 2016. SozFilosof16
Педагогіка і психологія вищої школи Удовицька Т.А. БУ, РП, СМ 5 курс магістри Подольская Е.А. Педагогика и психология высшей школы: учебник для высш. учеб. заведений, 2017. PPVSH_2017