Конференція 2024 року

ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція

«УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СПІЛЬНОТИ ТА ЇХ РОЛЬ В УМОВАХ ДИФУЗНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

 9 лютого 2024 р.

Мета – виявлення та аналіз новітніх тенденцій трансформації університетських спільнот в сучасних умовах.

Пропонуємо проблематику для обговорення та дискусії:

 • ключові фактори впливу та маркери змін основних спільнот сучасного університету (студентського та викладацького корпусу, співробітників, випускників, абітурієнтів тощо);
 • формування та роль нових освітніх середовищ, які швидко формуються під впливом соціально-економічних та політичних перетворень;
 • загрози, ризики для наукового та науково-педагогічного складу університетського сектору освіти, можливі шляхи трансформації традиційних спільнот;
 • вплив сучасних форматів ведення освітнього процесу (дистанційний, змішаний та ін.) на основні спільноти університету, на реалізацію місії, цілей та на якість вищої освіти;
 • можливі наслідки масової міграції основних суб’єктів університетського сектору освіти України під впливом повномасштабної воєнної агресії;
 • набуття студентством нового досвіду через приєднання до інших університетів та освітніх систем;
 • варіанти змін внутрішнього світу університету під впливом трансформацій студентського контингенту, появи значної кількості нетрадиційних студентів, слухачів, аспірантів та докторантів;
 • поява нових можливостей для сектору вищої освіти України завдяки сучасним подіям та умови їхнього використання;
 • перетворення традиційних об’єднань, спілок, організацій викладачів та студентів і можливі сценарії їхнього функціонування;
 • «харківський контекст» трансформації університетських спільнот: емоційні та реальні варіанти розвитку.

У роботі конференції планується участь науковців України, Польщі, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Швеції та інш.

Дали попередню згоду на виступи у якості метрів всесвітньовідомі дослідники та організатори вищої освіти доктор Філіп Альтбах (США) та доктор Ханс де Віт (Нідерланди).

Будемо вдячні за інформацію щодо можливої Вашої участі у роботі наукового форуму.

Формат конференції:                                             

 • монолог метра;
 • дискусія за круглим столом.       

Графік підготовки:

Форма проведення конференції: змішана

Робочі мови: українська, англійська.

Збірник матеріалів конференції входить до наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar.

Література з проблематики конференції 

Передбачено оргвнесок (250 грн), який необхідно перерахувати після підтвердження внесення матеріалів до програми:

– реквізити: код 21228109, р/р UA 383006140000026006500336964,  АТ «КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК», м. Київ, МФО 300614;

– запис у графі «призначення» – «Оргвнесок за участь у конференції».

Вимоги до оформлення матеріалів:

– 4-6 сторінок, шрифт – Times New Roman 14, полуторний міжрядковий інтервал, усі поля – 2 см, текст набрано в редакторі MS Word (*.doc);

– назва:  напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру;

– рисунки мають бути згруповані;

– у відомостях про авторів прізвище, ім'я, по батькові зазначайте повністю;

– список використаних джерел (у порядку посилань на них у тексті) – у кінці статті. Приклад посилань на джерело: [8, с. 18].

Бібліографічний опис посилань має відповідати вимогам міжнародного стандарту Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). В електронних ресурсах обов’язково потрібно вказувати дату останнього звернення.

References – транслітерований латиницею «Список бібліографічних посилань».

Якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати латиницею (транслітерація П.І.Б. автора, транслітерація назви джерела + [переклад назви джерела англійською мовою], транслітерація назви видання + [її переклад]).

Якщо джерело англійською мовою – оформлювати за міжнародним стандартом Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php або http://ukrlit.org/transliteratsiia.

За граматичну правильність транслітерації відповідальність несе автор.

Якщо матеріали, на які дає посилання автор, мають присвоєний DOI, то його необхідно вказувати після URL.

 Зважаючи на внесення збірника матеріалів до наукометричних баз і з метою коректного індексування статей до матеріалів слід додати додаються англійською мовою: відомості про автора (П.І.Б., науковий ступінь і звання, місце роботи – без скорочень), назву тез, анотацію обсягом 120-180 слів, ключові слова. Також ідентичний варіант анотації слід надати українською мовою. 

Контакти:

Україна, 61000, м. Харків,

вул. Лермонтовська, 27,

e-mail: nir-nua@ukr.net,

тел. (+380) 505313819.

 

 Приклад оформлення

 Петренко Інна Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

АБІТУРІЄНТ У ПОЛІ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ:

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ

Текст – 4-6 сторінок, шрифт – Times New Roman 14, полуторний міжрядковий інтервал, усі поля – 2 см, текст набрано в редакторі MS Word (*.doc).

Список бібліографічних посилань

Список бібліографічних посилань має відповідати вимогам міжнародного стандарту Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). В електронних ресурсах обов’язково потрібно вказувати дату останнього звернення.

 1. Астахова, К. В., Козлова, О. М., Зверко, Т. В. та ін. (2020). Генеалогічний конкурс «Історія моєї сім’ї»: аналіз соціально-культурних можливостей. Харків: Вид-во НУА, 130с.
 2. Бакіров,В. С. (2023). Привабливість університету: учора, сьогодні, завтра. [online]. У: К. В. Астахова та ін. ред. Привабливість навчального закладу: складові та тренди. Харків: Вид-во НУА, с. 5–8.
 3. Коваль,Л. (2017). Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур’єр, 1 листоп. (205), с. 
 4. Пінкер, С. (2023). Виступ перед академічною спільнотою ХГУ «НУА» у рамках загальноакадемічного конкурсу «Книга року» [online]. Available at: https://youtu.be/yQSJlLN2Ys0 [Accessed 15 Apr. 2023].
 5. Rada.gov.ua, (2014). Про вищу освіту [online]. Київ, Україна. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [Accessed 29 June 2018].

 

References

 1. Astakhova, K. V., Kozlova, O. M., Zverko, T. V. et al (2020). Henealohichnyy konkurs «Istoriya moyeyi simʺyi»: analiz sotsialʹno-kulʹturnykh mozhlyvostey [Genealogical competition «History of my family»: analysis of socio-cultural possibilities]. Kharkiv: Publishing House of the National Academy of Sciences, 130 p.
 2. Bakirov, V. S. (2023). Pryvablyvistʹ universytetu: uchora, sʹohodni, zavtra [Attractiveness of the university: yesterday, today, tomorrow]. [online]. In: K. V. Astakhova et al. ed. Pryvablyvistʹ navchalʹnoho zakladu: skladovi ta trendy [Attractiveness of an educational institution: components and trends]. Kharkiv: Publishing House of the National Academy of Sciences, pp. 5–8.
 3. Koval, L. (2017). Plyusy i minusy dystantsiynoyi roboty [Pros and cons of remote work]. Uryadovyy kur'yer [Government Courier], nov. 1(205), p. 
 4. Pinker, S. (2023). Vystup pered akademichnoyu spilʹnotoyu KHHU NUA u ramkakh zahalʹnoakademichnoho konkursu «Knyha roku» [Speech before the academic community of KhHU «PUA» as part of the all-academic competition «Book of the Year»] [online]. Available at: https://youtu.be/yQSJlLN2Ys0 [Accessed 15 Apr. 2023].
 5. gov.ua, (2014). Pro vyshchu osvitu [About higher education] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [Accessed 29 June 2018].

 

Анотації

Петренко Інна Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».

АБІТУРІЄНТ У ПОЛІ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ

Резюме.   Обсяг 120-180 слів.

Ключові слова:……

Petrenko Ynna, Ph.D. (Sociology), Associate Professor, Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”

APPLICANT WITHIN THE AREA OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES: CHALLENGES OF CHOICE

Summary.  Обсяг 120-180 слів.

Key words:………….

 

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram