Загальна інформація

Закінчила ХНУ ім. В. Н. Каразіна в 1994 році.

Працює в академії з 1994 р.

В 2002 р. захистила  кандидатську  дисертацію на тему «Еволюція  директивних мовних актів в англомовному дискурсі XVI–XX ст.».

Має почесні грамоти від Харківської обласної організації профспілок робітників освіти і науки України, а також від департаменту освіти Харківської міської ради.

Викладання

Викладає дисципліни: «Англійська мова» (аспекти: аналітичне читання, усна практика), «Лінгвокраїнознавство Великобританії та США», «Література Великобританії та США», «Практичний курс англійської мови для слухачів факультету ПДО», «Теоретична граматика», «Стилістика».

Автор навчальних посібників з граматики англійської мови, лінгвокраїнознавства, методичних рекомендацій з дисциплін, які викладаються для слухачів факультету післядипломної освіти.

Сфера наукових інтересів – історична прагмалінгвістика, зокрема, діахронічний аналіз прагмасемантичних компонентів мовленнєвого акту, проблеми моделювання мовленнєвих актів, концепт «ввічливість» в англомовному дискурсі.

Керує науковими дослідженнями студентів і школярів.

Публікації

Автор більш ніж 35 наукових робіт в області  лінгвістичної прагматики, серед яких:

  1. Михайлова Л. В. Smart-образование в украинском университете: проблемы и перспективы / Л. В. Михайлова // Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 14 февр. 2019 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2019. – С. 141–143.
  2. Михайлова Л. В. Класифікація мовленнєвих актів: різноманітність підходів [Електронний ресурс] // Вч. зап. ХГУ «НУА», Т. XX. – Харків : НУА, 2014. – С. 392–406. – Режим доступу: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/268.
  3. Михайлова Л. В. Класифікація директивних мовленнєвих актів [Електронний ресурс] // Вч. зап. ХГУ «НУА», Т. XXI. – Харків : НУА, 2015. – С. 451–456 – Режим доступу: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/502.
  4. Михайлова Л. В. Опыт преподавания английского языка на специализированном факультете актів [Електронний ресурс] // Вч. зап. ХГУ «НУА», Т. XXII. – Харків : НУА, 2016. – С. 203–206. – Режим доступу: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1292.
  5. Михайлова Л. В. Прагмасемантические разновидности вокативных конструкций в англоязычном дискурсе XVI–XX ст. [Электронный ресурс] / Л.В. Михайлова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2017. – Т. XXIII. – С. 415–422. – Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1751.
  6. Михайлова Л. В. Особенности преподавания английского языка на факультете последипломного образования [Электронный ресурс] / Михайлова Л. В. // Подготовка референта-переводчика в условиях инновационного вуза : [коллектив. моногр.] / Нар. укр. акад. – Харьков, 2016. – С. 99–102. – Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1289.
  7. Михайлова Л. В. О прекрасном педагоге [Электронный ресурс] / Л. В. Михайлова // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой – Харьков, 2018. – С. 137–142. – Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1885.
  8. Михайлова Л.В. Прагмасемантические аспекты промисива в англоязычном дискурсе XVI–XX вв. [Електронний ресурс] / Л.В. Михайлова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 341 – 353. – Режим доступу: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1885.
  9. Михайлова Л. В. Процесс коммуникации "преподаватель-студент": лингвопрагматические аспекты / Людмила Михайлова // Мова і професійному вимірі: комунікативно–культурний аспект : матеріали міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., 19 жовт. 2017 р. / Нац. ун-т цивіл. захисту населення. – Харків, 2017. – С. 89–90.
  10. Михайлова Л. В. Размывание учебной мотивации студентов как главный риск образовательной практики [Электронный ресурс] / Л. В. Михайлова // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 15 февр. 2018 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков, 2018. – С. 186–189. – Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1759.

 Реєстрація в наукометричних базах даних:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=bpYz6PAAAAAJ    

ORCID ID

0000-0002-2551-1611