Загальна інформація

У 1979 році закінчила Харківський державний університет імені О. М. Горького.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію в Одеському держуніверситеті ім. І. І. Мечникова; в 1998 р - докторську дисертацію в Київському національному лінгвістичному університеті.

Нагороджена знаком «К. Д. Ушинський» Національної академії педагогічних наук України (2014 г.), лауреат нагороди Ярослава Мудрого АНВШ України в області науки і техніки (2011 р), почесний професор ХГУ« НУА» (2014 г.). Має численні грамоти і подяки від вузів Харкова, міської та обласної адміністрації. Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець» (2001 г.).

Засновник і керівник наукової школи історичної прагмалінгвістики та дискурсології, історичної когнітивістики.

Область наукових досліджень включає проблеми когнітивної прагматики, теорії дискурсу, історичної лінгвокогнітівістікі, концептології.

У 1997 р у межах урядової програми IREX пройшла мовне і наукове стажування в Мічиганському університеті (США).

Під керівництвом І. С. Шевченко виконано і захищено 21 кандидатська і дві докторські дисертації.

З 2017 року – гарант освітньої програми підготовки докторів філософії в ХНУ імені В. Н. Каразіна.

З 2002 р – по теперішній час І. С. Шевченко – голова спеціалізованої вченої ради К 61.054.16 (зараз Д 61.054.27) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови і 10.02.16 – перекладознавство в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна; член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.03 в КНЛУ (Київ).

З 1994 р – головний редактор спеціалізованого наукового видання МОНУ «Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна» (Серія: Романо-германська філологія), спеціалізованого наукового видання МОНУ.

2000-2008 рр. – член фахової ради з філології МОНУ, експертної ради з гуманітарних та соціальних наук ВАК України.

2001-2003 рр. – головний редактор наукового журналу Українського товариства дослідників англійської мови «Вісник УТДА-USSE Messenger» (англійською мовою).

З 2010 р – головний редактор міжнародного електронного збірника наукових праць «Когніція, комунікація, дискурс», спеціалізованого наукового видання МОНУ.

Викладання

У ХГУ «НУА» читає теоретичні курси «Вступ до мовознавства» і «Основи теорії мовної комунікації».

Публікації

Має понад 150 публікацій (в тому числі за кордоном) серед них: статті, тези, монографії, навчальні посібники, підручники, наукові словники.

 1. Шевченко И. С. Концепты коммуникативного поведения в когнитивно-дискурсивной парадигме / И.С. Шевченко // Вестник МГПУ, серия «Филология. Теория языка. Языковое образование» – 2014, № 1 (13) – C. 110–120.
 2. Шевченко И. С. Стратегии и тактики современного электорального дискурса США // Проблемы лингвистики и лингводидактики: Междунар. сб. научн. статей. Вып. 2 / Под ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой. – Белгород : ИБЦ «Политерра», 2014. – C. 293–301.
 3. Рецензия на учебное пособие В. Е. Чернявской «Лингвистика текста. Лингвистика дискурса». – М. : Флинта : Наука, 2013. – 208 с. //  Вопросы когнитивной лингвистики. –    – № 2 (039).  – С. 148–150.
 4. И. С. Шевченко (Ред). И. П. Сусов. Мысли о лингвистике (из неопубликованного) Часть 2. // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2014. – № 8. – С. 128–130.
 5. Shevchenko I. S. Biligualism and linguistic ideology in the United States / I. Shevchenko // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1102, вып. 77. – С. 178–184. ISSN 2217-8877
 6. Шевченко І. С. Лексично втілені концепти: історичний вимір // Нова філологія. – Вип. № 64. – Запоріжжя, 2014. – С. 121–
 7. Шевченко И.С. Интеллигент и интеллигентность // Ученики об учителе: очерки о научно-педагогической и общественной деятельности д-ра ист. н., проф. В. И. Астаховой. – Х. : ХГУ «НУА», 2015. – С. 119–
 8. Шевченко И. С. Концепт коммуникативного поведения и жанр // Жанры речи. – Саратов : СГУ, – № 1(11). – C. 23–29. (РИНЦ)
 9. Шевченко И. С. Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен: единицы и категории // Лингвистические исследования. Сборник статей / Вып. 5. – Ереван : Лимуш, 2015. – С. 146–
 10. Shevchenko I. S. Transformations of expressives through history in cognitive-communicative perspective / I. S. Shevchenko // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1155. – С. 64–68.
 11. Шевченко И. С. Этюды об интердискурсивности // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1(34). – Одеса : КП ОМД, 2015 – С. 89 – 195.
 12. Шевченко И. С. Соотношение информативной и фатической функций как проблема эколингвистики // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2015. – № 10. – С. 114–132. – Режим доступа: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/ ISSN 2218-2926
 13. Discourse Categories: A Case for Metacommunication // Materials of the XIconference “Proceedings of Academic Science” Aug. 30 – Sept. 7, 2015. Vol. 51. – Sheffield: Science and Education Ltd, 2015. – P. 28 – 33. – Режим доступа: http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2015-1758
 14. Шевченко И. С. Историко-когнитивные исследования: вопросы эвристики // Studia Philologica. – – Вип. 5. – С. 3–8
 15. Шевченко І. С. Позиціонування суб’єкта дискурсивної діяльності: рецензія на монографію Ущиної В. А. «Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект (Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 380 с.) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна.  Серія Інозмена філологія. Методика викладання іноз мов». – 2015. – Вип. 81. – С. 298–299.
 16. Шевченко І. С. Історичне варіювання концептів: параметри і тенденції / І. С. Шевченко // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 55. – С. 378–386.
 17. Шевченко И.С. АПА-стиль в научной публикации // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – Вип. 83. – C. 94–
 18. Шевченко І. С. Динамика концептов культуры: между индивидуальным и коллективным // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи /НАН України, А. Д. Бєлова (гол. ред.). – Київ : Логос, 2016. – С. 172–
 19. Olijnyk N., Shevchenko I. Conceptualisation of ECONOMIC CRISIS in discourse: from the Great Depression to the Great Recession// Edvanced Education. – 2016. – № 6. – P. 76– DOI: 10:20535/2410-9296.78867
 20. Шевченко И. С. Эволюционные механизмы когнитивной семантики // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2016. – № 13. – С.131–141. – Режим доступа: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/ DOI: 10.26565/2218-2926-2016-13-07
 21. Шевченко І. С. Рецензія на монографію Т. П. Андрієнко. Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську) : Монографія. – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2016 // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2017. – № 85. – С. 199–201.
 22. Шевченко И. Теорията на Юрген Хабермас и критичният дискурс анализ // Реторика  във времето. Българската асоциация по реторика. Габрово: Издателство Экс-Прес, 2017. С. 176-187. ISBN 978‐954‐490‐553‐8 (болгарською мовою).
 23. Shevchenko I. S. Cognitive linguistic studies: a global diversity // Вісник Харків нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – 2017. – № 86. – С. 150–153.
 24. Шевченко І.С., Олійник Н. А. Еволюція когнітивних метафор ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ в англомовному дискурсі / // Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна. – Ювілейний збірник наукових праць. – Київ : Ун-т імені Бориса Грінченка, 2018.– С. 287–307.
 25. Шевченко И. С. Концепт «СВОБОДА» в образовательном и научном дискурсе // Академическая среда второй половины ХХвека: Харьковский контекст. ХГИ «НУА», 2018. – С. 262–272.
 26. Шевченко И. С. Интерсубъективность в категориях дискурса // Любовь к слову: филологические заметки в честь юбилея профессора В. А. Кухаренко: сборник научных статей / под ред. И. М. Колегаевой. – Одесса : КП ОМД, 2018. – С. 268–275.
 27. Шевченко І. С. Таблоїдність дискурсу американських президентів ХХІ століття / И. С. Шевченко // Вісник ХНУ. – 2018. – № 87. – С. 62–
 28. Davydenko I. V. Shevchenko I. S. Multimodal representation of the English conceptual duplex HOUSE/HOME // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна.– 2018. – № 88. – С. 19–25.
 29. Крисанова Т.А., Шевченко І.С. Інтерсеміозис негативних емоцій у кінодискурсі: психолінгвістичний ракурс // Psycholinguistics. Психолінгвістика. зб. наук. праць. Серія: Філологія, Переяслав-Хмельницький.– 2019, Вип. 25(2). – С. 117 – 137. doi: 10.31470/2309-1797-2019-25-2-117-137 (Web of Science).
 30. Шевченко І.С., Петренко О.М. Дискурсивні стратегії неввічливості у когнітивно-прагматичному вимірі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2019. Вип. 70. С. 91-101. doi: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.70.9759
 31. Lavrinenko I., Shevchenko I. Turn-taking in cinematic discourse: linguistic characteristics and practical implications for ESP teaching // Advanced Education, 2019, 12, 55-63. DOI: 10.20535/2410-8286.155922 (Web of Science Core Collection)
 32. Shevchenko I., Gutorov V. A cognitive-pragmatic perspective on apologies in English and Ukrainian discourse // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019, IV (2), December 2019, p. 301-342. (Web of Science Core Collection)

Навчальні посібники:

 1. Американська література для перекладачів: Навч. посібник (англ. мовою). – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 124 с.
 2. English Literature for Distant Learners. Англійська література для студентів дистанційної і заочної форм навчання: Навч. посібник (англ. мовою). – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, – 212 с.

Монографії

 1. Shevchenko Iryna. Had We Never Loved So Kindly: Conceptualisation of communicative behaviour // Chrzanowska-Kluczewska E., Vorobyova O. (eds.) Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface. Series: Text – meaning – context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture (Peter Lang 2017). – P. 307–320. (Розділ у монографії, виданій міжнародним видавництвом, що належить до категорії «C» за класифікацією SENSE (Наказ МОН №32 від 2018р).
 2. Шевченко И. С. Концептуализация коммуникативного поведения в дискурсе // И. С. Шевченко (ред). // Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка: коллективная монография. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – С. 106–147. (Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка: кол. монография / [Бондаренко Е. В., Мартынюк А. П., Фролова И. Е. Шевченко И. С.]; под. ред. И. С. Шевченко. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. – 246 с.

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uHkA_kgAAAAJ&hl=ru

ORCID ID

0000-0003-2552-5623