Загальна інформація

Фахівець в області художнього, наукового (гуманітарні напрямки), ділового перекладу, перекладач-практик. Співпрацює з видавництвами «Фоліо», «Книжковий клуб сімейного дозвілля», бюро перекладів Profit, Transbro.

В 2001 р. закінчила ХГУ «НУА», факультет «Референт-Перекладач», одержала диплом спеціаліста з відзнакою.

В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Культуромовне буття художнього твору як перекладознавча проблема».

Працює в НУА з 2001 року. В 2010 р. очолила напрямок у рамках наукової школи проф. Тимошенкової Т. М.

За активну наукову й професійну діяльність нагороджена Грамотою департаменту керування освіти Харківської міської ради (2010 р.); Дипломом переможця IV обласного конкурсу «Кращий молодий учений Харківщини» (2009 р.); Дипломом Харківської облради (2009 р.).

Викладання

Читає дисципліни: «Вступ до перекладознавства», «Теорія перекладу», «Практика перекладу з англійської мови» (аспект «Copyright»).

Публікації

  1. Ивахненко А. А. Образ Бога в творчестве Э. Дикинсон /  А. А. Ивахненко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2014. – Т. 20. – С. 459–464. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/277/1/Ивахненко.pdf
  2. Проблемы перевода поэзии американских и британских романтиков на русский и украинский языки / А. А. Ивахненко // Кафедра теорії та практики перекладу: 10-річний досвід роботи : колектив. моногр. / Нар. укр. акад., за заг. ред. Д. І. Панченка; [каф. теорії та практики перекл.]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – С. 70–87. 
  3. Івахненко А. О. Переклад літератури постмодерну: деякі аспекти / Івахненко А. О. // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доп. ХVII наук. конф. з між нар. уч., 2 лютого 2018 р. / Харк. нац. ун-т ім.    В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 53–54. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13841
  4. Перевод рекламных текстов: методические рекомендации : для студентов 5 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 035 Филология (Перевод) / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода ; авт.-сост. А. А. Ивахненко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 52 с. 
  5. Переводческий практикум: методические рекомендации : для студентов 3 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 035 Филология (Перевод) / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода ; авт.-сост. А. А. Ивахненко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 120 с.

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Academy:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6oMNp4EAAAAJ