Загальна інформація

Народилася у м Харкові 12 вересня 1973 р.

У 1995 році закінчила Харківський державний економічний університет (нині Харківський національний економічний університет) за фахом «Економічна інформація».

У 1998 р в докторській раді Північно-Східного наукового центру при НАН України і МОН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Моделювання інвестиційного портфеля комерційного банку» за спеціальністю «Економіко-математичні методи».

Викладання

«Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка підприємств сфери послуг», «Економічний аналіз» та «Управління витратами».

Науково-дослідна робота

Стратегічний розвиток малих підприємств і підприємств сфери послуг. В рамках тематики розглядаються питання стратегічного і конкурентного аналізу, прогнозування соціально-економічного розвитку, планування діяльності підприємства, розробка оптимальних управлінських рішень, прийняття рішень щодо вибору ефективних шляхів розвитку підприємств. Розглядаються сучасні інструменти управління - бюджетування, реінжиніринг і інжиніринг бізнес-процесів, реструктуризація і реорганізація підприємства, прогнозування ймовірності банкрутства підприємств, розробка ефективної системи управління людськими ресурсами, впровадження системи збалансованих показників. Досліджуються особливості функціонування підприємств, що надають послуги.

Під керівництвом Решетняк О. І. захищені 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 1. Пенцова Н. В. «Організаційно-економічне регулювання розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні». (Захист в 2017 р. за спеціальністю 08.00.03).
 2. Заїка Ю. А. «Регулювання сфери вищої освіти на кластерних засадах» (захист в 2017 р. за спеціальністю 08.00.03)
 3. Кириченко Д. А. «Оцінка і вибір системи оперативного управління виробництвом машинобудівного підприємства» (захист в 2011 р. за спеціальністю 08.00.04).

Публікації 

 1. Решетняк Е. И. Методические основы формирования образовательных кластеров в Украине / Е. А. Решетняк, Ю. А. Заика // Європейський вектор економічного розвитку : наук. журн. / Дніпропетровськ. ун-т ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (19). – С. 177–188. 
 2. Решетняк О. І. Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти / О.І.  Решетняк, Н. В. Пєнцова  // Бізнес Інформ. – 2016. – №1. – C. 119–124. 
 3. Решетняк Е. И. Формирование интегрированных образовательных кластеров в Украине / Е. И. Решетняк, Ю. А. Заика // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – С. 94–98. 
 4. Решетняк Е. И. Модель формирования  образовательных кластеров с целью повышения конкурентоспособности / Е. И. Решетняк // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2016. – Т. 22. – С. 
 5. Решетняк Е. И. Теоретические аспекты оценки рыночной стоимости предприятия в процессе его реструктуризации / Е. И. Решетняк, Д. Ю. Давыдов // Бизнес Информ. – 2017. – №1. – C. 319–325. 
 6. Решетняк Е. И. Организационно-экономические основы вывода на рынок нового продукта / Е. И. Решетняк, В. И. Краснолуцкий // Бизнес Информ. – 2017. – №1. – C. 326–331. 
 7. Решетняк О. І. Моделювання оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду / О. І. Решетняк // Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – C. 105–110. 
 8. Решетняк Е. И. Методы многомерного сравнительного анализа при оценке конкурентоспособности предприятия / Е. И. Решетняк, Р. О. Лободин // Бизнес Информ. – 2016. – № 9. – C. 100–105. 
 9. Решетняк Е. И. Моделирование развития единого евроазиатского энергетического рынка / Е. И. Решетняк, Н. И. Данько, Е. В. Астахова, Ван Чжихуэй // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 1. – С. 198-203; URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41339

Реєстрація в наукометричних базах даних

ORCID ID   0000-0002-1183-302X

ResearcherID: C-2259-2016

   Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=25N7zGMAAAAJ&hl=ru