Загальна інформація 

Закінчила  Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Англійська мова та світова література».

Викладання

Викладає загальний курс англійської мови, англійську для професійних цілей, граматику англійської мови на факультеті РП. 

Розробила навчальні курси для студентів, що навчаються дистанційно:

  1. Практикум з англійської граматики : навч. посіб. для студ. старш. курсів ф-ту «Соц. менеджмент» / Нар. укр. акад., [загальноакад. каф. англ. мови. ; упоряд.: М. Ю. Мудрак, К. М. Кузовова]. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 56 с.
  2. Business and business matters : навч. посіб. з англ.. мови для студ., які навч за спец. Економіка підприємства (заоч.-дист. форма навчання) / К. М. Бабак; Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2012. – 40 с.

Наукові інтереси

Сучасні методики викладання англійської мови, граматика англійської мови, цифрові освітні Інтернет-технології, використання аутентичних материалів при вивченні іноземної мови: англововних фільмів та сериалів, аудіокниг англійською, створення авторських навчальних матеріалів на їх основі. 

Публікації

  1. Бабак Е. Н. К вопросу о формировании мотивации изучения английского языка на неязыковых  /  Е. Н. Бабак // Лингвистическая подготовка студентов нефилологических специальностей высших учебных заведений в контексте Болонского процесса и общеевропейских рекомендаций по изучению, преподаванию и оцениванию языков: материалы IХ Междунар. науч.-метод. конф., 4-5 окт. 2018 г.  /  Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова, – Одесса : Бондаренко М.А., 2018. – С. 134–137.

Реєстрація в базах даних

scholar.google.com.ua