Вимоги до оформлення матеріалів

 • 4-6 сторінок, шрифт – Times New Roman 14, полуторний міжрядковий інтервал, усі поля – 2 см, текст набрано в редакторі MS Word (*.doc);
 • назва статті напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру;
 •  рисунки мають бути згруповані;
 • у відомостях про авторів прізвище, ім'я, по батькові зазначаються повністю;
 • список використаних джерел (у порядку посилань на них у тексті) подається в кінці статті. Приклад посилань на джерело: [8, с. 18].

Бібліографічний опис бібліографічних посилань повинен відповідати вимогам міжнародного стандарту Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). В електронних ресурсах обов’язково потрібно вказувати дату останнього звернення.

References – транслітерований латиницею «Список бібліографічних посилань».

Якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати латинськими літерами (транслітерація П.І.Б. автора, транслітерація назви джерел + [переклад назви джерела англійською мовою], транслітерація + [переклад назви видання]).

Якщо джерело англійською мовою – оформляти за міжнародним стандартом Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php або http://ukrlit.org/transliteratsiia, для російськомовних – http://ru.translit.net/.

За граматичну достовірність транслітерації відповідальність несе автор.

Якщо матеріали, на які дає посилання автор мають присвоєний DOI, то його необхідно вказувати після URL.

Із урахуванням внесення збірника матеріалів до наукометричних баз і коректного індексування статей до матеріалів додаються англійською мовою: відомості про автора (П.І.Б., науковий ступінь і звання, місце роботи – без скорочень), назва, реферат обсягом 120-180 слів, ключові слова.

Приклад оформлення

 Петренко Інна Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, декан факультету «Педагогічної освіти та соціальної роботи» Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

АБІТУРІЄНТ У ПОЛІ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ:

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ

Текст статті – 4-6 сторінок, шрифт – Times New Roman 14, полуторний міжрядковий інтервал, усі береги – 2 см, текст набрано в редакторі MS Word (*.doc).

Список бібліографічних посилань

Список бібліографічних посилань повинен відповідати вимогам міжнародного стандарту Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). В електронних ресурсах обов’язково потрібно вказувати дату останнього звернення.

 1. Абрамкин, Г.П. (2001). Информатизация общества и проблемы образования. В: Образование и наука в третьем тысячелетии. Барнаул. Available at: http://www.aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2001/abramkin.html [Accessed 11 Jan. 2020].
 2. Астахова, В. И. (2014). Успешность выпускников как главный критерий качества работы учебного заведения. Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.», т. 20, с. 26–37.
 3. Астахова, Е. В. (2006). Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития. Харьков: Изд-во НУА, 187 с.
 4. Дафт, Р. Л. (2003). Менеджмент. 2-е изд. СПб. [и др.]: Питер, 829 с.
 5. Корниенко, В. Н. (2013). Меценатство и благотворительность в образовании: харьковские страницы. В: Е. В. Астахова, Е. А. Подольская, ред. В: Образовательный потенциал Харьковщины. Харьков, с. 68–87.
 6. Rada.gov.ua (2014). Про вищу освіту [online]. Київ, Україна. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [Accessed 29 June 2018].

References

 1. Abramkin, G. P. (2001). Informatizatsiya obshchestva i problemy obrazovaniya [Informatization of a society and problems of education]. In: Obrazovaniye i nauka v tret'yem tysyacheletii [Education and science in the third millennium]. Barnaul. Available at: http://www.aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2001/abramkin.html [Accessed 11 Jan. 2020].
 2. Astakhova, V. (2014). Uspeshnost' vypusknikov kak glavnyy kriteriy kachestva raboty uchebnogo zavedeniya [Success of graduates as the main criterion for the quality of work of an educational institution]. Vchení zap. Kharkív. gumanítar. un-tu «Nar. ukr. akad.» [Scientific notes of Kharkiv Humanities University «People's Ukrainian Academy»], vol. 20, pp. 26–37.
 3. Astakhova, Ye. V. (2006). Kadrovyy korpus vysshey shkoly Ukrainy: metamorfozy razvitiya [The Staffing of the Higher School of Ukraine: Metamorphoses of Development]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 187 p.
 4. Daft, R. L. (2003). Management. 2th ed. Sankt- Peterburg: Piter, 829 p.
 5. Korniyenko, V.N. (2013). Metsenatstvo i blagotvoritel'nost' v obrazovanii: khar'kovskiye stranitsy [Patronage and charity in education: Kharkov pages]. In: Ye. V. Astakhovoy, Ye. A. Podol'skoy, eds., Obrazovatel'nyy potentsial Khar'kovshchiny[ Educational potential of Kharkiv region] Khar'kov, pp. 68–87.
 6. gov.ua (2014). Pro vyshchu osvitu [On Higher Education]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ [Accessed 29 June 2018].

 

Анотації

Петренко Інна Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».

АБІТУРІЄНТ У ПОЛІ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ

Резюме.   Обсяг 120-180 слів.

Ключові слова:……

Petrenko Ynna, Ph.D. (Sociology), Associate Professor, Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”

APPLICANT WITHIN THE AREA OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES: CHALLENGES OF CHOICE

Summary.  Обсяг 120-180 слів.

Key words:………….

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram