Дисципліна

ПІБ

викладача

Факультет, курс

Назва методичного посібника

Вступ до перекладознавства

Івахненко А.О.

2 РП

Вступ до перекладознавства: метод. рек. для студ., які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. Теории та практики пер.; уклад.: А. О. Ивахненко,                        В. В. Ильченко]. – Х.: Вид-во НУА, 2011. – 27 с.

Теорія перекладу

Кальниченко О. А.

1 ПДО, 4 ЗДО

Теорія перекладу. Частина перша: для студентів 3-4 курсів факультету «Референт-перекладач», які навчаються за спеціальністю 035 Філологія (Переклад) / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упор. О. А. Кальниченко]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 64 с. 

Теорія та практика перекладу з англійської мови

Івахненко А.О.

3 РП

Теорія перекладу. Практика перекладу (англійська / німецька / французька мови) : метод. рек. для студ. які навч. за напр. підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад.., [каф. теорії та практики пер.;     А. О. Івахненко, В. В. Ільченко]. – Х.: Вид-во НУА, 2011. – 51 с.

Переводческий практикум: методические рекомендации : для студентов 3 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 035 Филология (Перевод) / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода ; авт.-сост. А. А. Ивахненко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 97 с. 

Практика перекладу з німецької мови

Дакіч В.В.

3 РП

Практикум по грамматическим аспектам перевода (немецкий язык) : учеб. пособие для студентов 3–4 курсов фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики пер. ; авт.-сост. Д. А. Фадеев]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 41 c. 

Практика перекладу з французької мови

Юр’єва Н. П.

3 РП

Кириленко К. І. Теорія і практика перекладу французької мови / К. І. Кириленко, В. І. Сухаревська В. І. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 148 с.

Теорія перекладу. Практика перекладу (англійська / німецька / французька мови): метод. рек. для студ. які навч. за напр. підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система)/Нар. укр. акад.., [каф. теорії та практики пер.;     А. О. Івахненко, В. В. Ільченко]. – Х.: Вид-во НУА, 2011. – 51 с

Практика перекладу з іспанської мови

Доманова О. В.

3 РП

Переводческий практикум с испанского языка: основы практики перевода : для студентов 3 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 035 Филология (Перевод) / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики пер. ; авт.-сост. Е. В. Доманова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 29 с. 

Практика перекладу з англійської мови

Гусленко І. Ю.

4 РП

Перекладаций практикум. Граматичні аспекти перекладу (англійська мова) : зб. вправ для студ., які навчаються за спец. 7.02030304  – Переклад / Нар.  укр.  акад., [каф. теорії і практики перекладу ; упоряд. В. В. Ільченко]. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 96 с. 

Практикум з перекладу з англійської мови («Науково-технічний переклад», блок «Інформаційні технології») : навч. посіб. для студ. 4 курсу ф-ту «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд. М. М. Козлова]. – Х. : Вид-во НУА, 2015. – 80 с.

Практикум по переводу: деловая корреспонденция: учеб. пособие для слушателей фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад., [каф. теории. и практики. первода. ; сост. В. В. Ильченко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 94 с. 

Практикум з перекладу з англійської мови («Науково-технічний переклад») : навч. посіб. для студ. ф-ту «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; упоряд. М. М. Козлова]. – Х. : Вид-во НУА, 2015. – 84 с. 

Практика перекладу з німецької мови

Дакіч В.В.

4 РП

Фадєєв Д. О. Практикум з науково-технічного перекладу (німецька мова) : навч. посібник для студентів 4–5 курсів фак. «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; упоряд. Д. О. Фадєєв]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 78 с. 

Практикум по грамматическим аспектам перевода (немецкий язык) : учеб. пособие для студентов 3–4 курсов фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики пер. ; авт.-сост. Д. А. Фадеев]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 41 c. 

Практика перекладу з французької мови

Юр’єва Н. П.

4 РП

Панченко Д. И. Переводческий практикум с французского языка: деловая корреспонденция: для студентов 4 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 6.020303 – Филология / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода; авт.-сост. Д.И. Панченко]. – Х.: Изд-во НУА, 2013. – 120 с. Фр. 

Практика перекладу з іспанської мови

Доманова О. В.

4 РП

Практикум по переводу: общественно-политический перевод: учеб. пособие для слушателей фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад., [каф. теории. и практики. первода. ; сост. Ю. Б. Белик]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 24 с. 

Практика перекладу з англійської мови

Гусленко І. Ю.

Ільченко В. В.

Кальниченко О. А.

Івахненко А. О.

Змієва І. В.

Чемоданова М.Ф.

5–6 РП

Практикум по переводу: медицинский перевод: учеб. пособие для слушателей фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад., [каф. теории. и практики. первода. ; сост. В. В. Ильченко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 94 с. 

Переводческий практикум с английского языка : экономический перевод : для слушателей фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода ; авт.-сост. И. В. Змиева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 20 с. – Англ. 

Гусленко И. Ю. Практикум по переводу с английского языка. Общественно-политический перевод для студентов 5 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 035 Филология: учебное пособие / И. Ю. Гусленко ; Нар. укр. акад. [каф. теор. и практ. перевода]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 32 с. 

Переклад рекламних текстів: методичні рекомендації для студентів-магістрів факультету «Референт-перекладач»; Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики пер.; упоряд. А. О. Івахненко]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. –  59 с. 

Практика перекладу з німецької мови

Дакіч В.В.

5–6 РП

Головньова С. О. Практикум з перекладу з німецької мови: медичний переклад : навч. посібник для студентів 5–6 курсів фак. «Референт-перекладач» Нар. укр. акад. [каф. теорії та практики перекладу ; упоряд. С.О. Головньова] – Харків : Вид-во НУА, 2016 – 79 с. 

Перекладацький практикум з німецької мови: юридичний переклад : для студентів V–VI курсів ф-ту «Референт-перекладач», які навчаються за спец. 035 Філологія (Переклад) / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики пер. ; авт.-уклад. С .О. Головньова]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 82c. 

Практика перекладу з французької мови

Юр’єва Н. П.

5–6 РП

Переводческий практикум с французского языка : экономический перевод : для студентов 5 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 8.02030304 и 7.02030304 – Филология, Перевод / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода ; авт.-сост. Д. И. Панченко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 80 с. – Фр. 

Панченко Д. И. Контрактное право: для студентов 5 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 035 Филология: переводческий практикум с французского языка / Д. И. Панченко ; Нар. укр. акад. [каф. теор. и практ. перевода]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017 г. – 44 с. 

Практика перекладу з іспанської мови

Доманова О. В.

5–6 РП

Швыркова Л. Л. Испанский язык. Учебник по общественно-политической лексике для студентов старших курсов. Изд. 2-е, испр. и доп. – М. изд-во РУДН, 2001. – 224 с.

Методика навчання іноземній мові та перекладу

Гусленко І. Ю.

Ільченко В. В.

5 РП

Конспект лекцій з дисципліни «Методика навчання іноземних мов» : для студентів 5 курсу ф-ту «Референт-перекладач», які навчаються за спец. 035 Філологія (Переклад) / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики пер. ; авт.-упоряд. І .Ю. Гусленкко]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 64 с. 

Історія перекладу

Кальниченко О. А.

5 РП

Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч. 2. Пізня античність. Перекладачі – творці писемностей : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін, Н. М. Кальниченко. – Х. : Вид-во НУА, 2015. – 172 с.

Актуальні проблеми в теорії та практиці перекладу

Кальниченко О. А.

Змієва І. В.

5 РП

Пилипчук М. І., Григор'єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових досліджень: Підручник. — К. : Знання, 2007. – 270 с.

Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : Підруч. для студ. старш. курсів філол. спец. / Кухаренко В. А. – Вiнниця : [Нова Кн.], 2004. – 261 с.