Загальна інформація

У 1978 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський національний лінгвістичний університет). У 2014 році захистила дисертацію на тему «Методика естетичного виховання студентів гуманітарних спеціальностей засобами діалогу культур», спеціальність 13.00.07 – теорія та методики виховання.

Працює в ХГУ «НУА» з 2015 року.

Викладання

Викладає дисципліни: «Практика перекладу з англійської мови» (аспекти «Суспільно-політичний переклад», «Граматичні аспекти перекладу», «Технічний переклад»).

Приймала участь в університетських, всеукраїнських і міжнародних  науково-методичних конференціях та щорічній конференції TESOL (Новий Орлеан, США). У 2011 р. пройшла стажировку по міжнародній програмі English Language Fellow Teachers в Джорджтауновському університеті (м. Вашингтон).

Працювала перекладачем з представниками місій OSCE (ОБСЕ) і Canadem.

Публікації

Має публікації у наукових реферованих виданнях України, Росії, Ізраіля. Розробила більш ніж 10 методичних та навчальних посібників.

  1. Гусленко И. Ю. Про специфіку викладання іноземної мови в умовах віртуального навчального середовища / Гусленко И. Ю. // Наук. віс. Південноукр. нац. пед.ун-ту ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2015. – С. 39–45.  
  2. Guslenko, Iryna. Sociocultural competence in developing skills of written translation / Guslenko, Iryna // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel University, 2016. – Issue № 7 – С. 136–141. 
  3. Гусленко І. Ю. До питання удосконалення методики навчання перекладу як чинника формування перекладацьких компетенцій у студентів / Гусленко І. Ю. // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 634–639. 
  4. Перекладацький практикум з англійської мови : Суспільно-політичний переклад : для студентів V курсу факультету «Референт-перекладач», які навчаються за спеціальністю 035 Філологія (Переклад) / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упор. І. Ю. Гусленкко]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 39 с. 
  5. Guslenko I. Principles of Texts Selection in Teaching Translation / Iryna Guslenko // Abstracts IX International Conference Major Issues in Translation Studies and Translator / Interpreter Training, Kharkiv, 20–21 April 2017 : 50 Years of Translator training at V.N. Karazin Kharkiv National University / V. N. Karazin Kharkiv National University [et al.]. – Kharkiv, 2017. – P. 35–36. 
  6. Гусленко І. Ю. Формування граматичної перекладацької компетентності / І. Ю. Гусленко // Наук. зап. Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки. – Кропивницький, 2018. – Вип. 165. – С. 467–471. 
  7. Конспект лекцій з дисципліни «Методика навчання іноземних мов» : для студентів 5 курсу ф-ту «Референт-перекладач», які навчаються за спец. 035 Філологія (Переклад) / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики пер. ; авт.-упор. І . Ю. Гусленкко]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 64 с.

Реєстрація в наукометричних базах даних

ORCID ID 0000-0003-0785-0000

ResearcherID: B-5776-2016

Google Academy